ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIУЭКIУЭ Казбек: Ди цIыхухэм я псэукIэр щедгъэфIэкIуэфынур мамыру, законым тетыныр псом япэ идгъэщу, дызэгурыIуэу зыужьыныгъэм дытелэжьэныр арауэ зэрыщытым шэч къытесхьэркъым

2018-10-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм жэпуэгъуэм и 6-м щригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым хабзэр къыщызэгъэпэщыным хуэунэтIауэ зэпымыууэ лажьэ и ЗэзыгъэуIу зэхуэсымрэ Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советымрэ я зэIущIэ.


 • Абы къыщагъэлъэгъуащ цIыхухэм я мылъкур къатехын мурадкIэ ялэжь щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъуным, апхуэдэу зэхащIыхьахэр къыщIэгъэщэнымрэ зэхэгъэкIынымрэ, Iэщэ зэрызэрагъэкIуэкIым пэщIэтын и лъэныкъуэкIэ хабзэхъумэ IэнатIэхэм зэфIагъэкI лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным хуэгъэза Iэмалхэр. Иужьрей махуэхэм республикэм къыщыхъуахэм къызэрагъэлъэгъуащи, гулъытэ хэха хуэщIыпхъэщ лъэпкъ зэпэщIэтыныгъэр къэмыгъэхъуным хуэгъэза Iуэхухэм.
 • Къэрал властым, хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ граждан жылагъуэм и институтхэмрэ я егугъуныгъэм и фIыгъэкIэ иужьрей илъэсхэм республикэм щызэ-фIэува хъуащ жылагъуэ- политикэ зэпIэзэрытыныгъэр, цIыхухэмрэ зэрыщыту жылагъуэмрэ я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэща мэхъу, зэIущIэр къыщы- зэIуихым къыхигъэщащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм.
 • Абы къыдэкIуэу, шынагъуэ гуэрхэр иджыри щыIэщ. Абы и щыхьэтщ Гундэлэн, Зеикъуэ къуажэхэм иджыблагъэ къыщыхъуа зэны-къуэкъухэр, ХьэтIохъущыкъуей къуажэм и участковэр гуузу зэраукIар.
 • «Дэ дыщыгъуазэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым терроризмэр ирагъэкъэбзыкIын щхьэкIэ къарурэ егугъуныгъэу ирахьэлIар зыхуэдизым, ауэ иджыри къэс дебэнын хуей мэхъу зы лъэпкъыр адрейм ефIэкIыу къэлъытэным пыщIа гугъуехьхэмрэ экстремист хуэмэбжьымэхэмрэ. Полицэм и лэжьакIуэр зэраукIамрэ а щIэпхъаджагъэр зылэжьахэм икIэщIыпIэкIэ жэуап ткIий зэрырагъэхьамрэ абы и щапхъэщ. А псоми дэ къыхэтхын хуейщ зыхуэфащэ дерсхэр», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
 • Республикэм и УнафэщIыр зэреплъымкIэ, хабзэм ебэкъуэну зыри зэрыхуимытыр псом я дежкIи нэрылъагъу щIын хуейщ. ЩIэпхъаджагъэр сыт хуэдэ щхьэусыгъуэм къыхэкIами мыхьэнэ иIэкъым. Псом я дежкIи наIуэу щытын хуейщ жылагъуэр, урысей къэралыгъуэр зытет хабзэхэр, абыхэм я лъабжьэхэр къэгъэтIэсхъэныр къэбгъэхъу зэрымыхъунур.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм я мурадщ жылагъуэ-политикэ зэпIэзэрытыныгъэр къызэпызыудыну, лъэпкъ зэныкъуэкъухэр къэзыгъэхъеину яужь ихьэ дэтхэнэ зыми, экстремизмэм и сыт хуэдэ хуэмэбжьымэми ткIийуэ зэрапэщIэтынур.
 • «Ди цIыхухэм я псэукIэр щедгъэфIэкIуэфынур мамыру, законым тетыныр псом япэ идгъэщу, дызэгурыIуэу зыужьыныгъэм дытелэжьэныр арауэ зэрыщытым шэч къытесхьэркъым», — къыхигъэщащ КIуэкIуэм.
 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ Ромашкин И. К., КъБР-м и прокурор Жариков О. О., ХеящIэ приставхэм я управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Бауаев А. Къ. сымэ Iуэхум и щытыкIэм теу- хуауэ жаIахэм едэIуа нэужь, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм жиIащ мылъкум ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэр зэхэгъэкIыным, апхуэдэ щIыкIэкIэ цIыхухэм ягъуэта хэщIыныгъэхэр яхуэпшыныжыным гулъытэ нэхъыбэ хуащIыну. «Ялэжьа апхуэдэ дэтхэнэ щIэпхъаджагъэми я щIыбагъ къыдэтщ лей зытехьа цIыхухэр, мылъку зыфIэкIуэдахэр, псэкIи гузэ-вэгъуэ хадзахэр», — жиIащ КIуэкIуэм.
 • ЗэIущIэм хэтащ федеральнэ центрым и лIыкIуэр, КъБР-м и властым и хабзэубзыху, гъэзэщIакIуэ органхэм, хеящIэ, хабзэхъумэ, кIэлъыплъакIуэ къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ администрацэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, цIыхум и хуитыныгъэм къыщхьэщыжыным зи лэжьыгъэр теухуа организацэхэм я унафэщIхэр.
 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.