ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэздэгу пщащэ Къун Мадинэ и гурылъхэр

2018-10-09

  • Къун Мадинэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым хореографиемкIэ и къудамэм и ещанэ курсым щоджэ.

  • Ставрополь крайм хыхьэ Серноводскэ къуажэм 1997 гъэм къыщалъхуа пщащэ цIыкIур къыщыхъуар адыгэ унагъуэшхуэщ.
  • Курыт школым хъарзынэу щеджа хъыджэбзым сыт щыгъуи игу илъар зыщ — школыр къиухмэ, и адыгэ лъэпкъ къафэм и щэху псори къитIэщIу, ар утыкушхуэхэм щигъэзэщIэфу зригъэсэнырщ.
  • Курыт школыр къиуха нэужь, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и институтым щIэтIысхьэну и му-раду къэкIуауэ щытащ мэздэгу пщащэщ. И хъуэпсапIэр къыщемыхъулIэм, Ставрополь дэт къэрал педагогикэ институтым хореографиемкIэ и къудамэм щIэтIысхьауэ щытащ. ИлъэситIкIэ абы щеджауэ, и гур зыхуеIэм и лъэр нихусыну мурад ищIри, Мадинэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым къыщIэтIысхьэжащ. ЕджапIэ нэхъыщхьэм абы къыщищIащ къэфэкIэ зэбгъащIэ къудейкIэ уи лъэпкъым и блэкIари и нобэри къызэрыбгурымыIуэнур, атIэ и тхыдэми куууэ ущыгъуэзэн зэрыхуейр.
  • Сыт хуэдэ Iуэхум и щIэдзапIэри гугъущ, псом хуэмыдэу унэм, уи Iыхьлыхэм уапэжыжьэу нэгъуэщI къалэ ущыщыIэм деж, ауэ ипэ махуэхэм къыщыщIэдзауэ Мадинэ къыдеджэхэри, езыгъаджэхэри дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуащ.
  • — Тынштэкъым уи ныбжьэгъухэри, къапщтэмэ, уи унагъуэри къэбгъанэу нэгъуэщI къалэ еджакIуэ укIуэныр, ауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, мыбы щыпсэу цIыхухэм, щызекIуэ хабзэм, си анэдэлъхубзэр щыбзэрабзэ щIыпIэм си нэр апхуэдизкIэ къыхуикIырти, гугъуехьми, къэзгъанэми сеплъакъым, Iуэхум сыпэрыхьэну сыпIащIэу сыкъэкIуащ, иджы сыхущIегъуэжыркъым, — жеIэ Къуным.
  • И лъэпкъэгъухэм зэрахэсыным и мызакъуэу, хъыджэбзым къеуэлIа насыпу къелъытэ зэрысабийрэ и нэр къызыхуикIыу щыта адыгэ лъэпкъым и блэкIар, хабзэр, анэдэлъхубзэр нэхъ куууэ зригъэщIэну Iэмал зэриIэр. ЕджапIэ нэхъыщхьэр къиуха нэужьи абы и мурадкъым къыщыхъуа щIыпIэм игъэзэжыну, атIэ ар щIохъуэпс къэфакIуэ ансамбль хыхьэу и лъэпкъ къафэр и Iэпкълъэпкъым зэрызыхищIэр утыкушхуэхэм щигъэлъэгъуэну. Ди гуапэщ Мадинэ и мурадхэр къехъулIэну.
  •  
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.