ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къер Батыр псоми  ятокIуэ

2018-10-09

  • Налшык дэт «Ладья» шахмат-шашкэ клубым иджыблагъэ щекIуэкIащ шахмат псынщIэу джэгунымкIэ КъБР-м и 56–нэ чемпионат.

  • Зэпеуэм пашэныгъэр щиубыдащ очко 11-м щыщу 9,5-рэ къэзыхьа, Май щIыналъэм щыщ Къер Батыр. ЕтIуанэ увыпIэр иубыдащ нарткъалэдэс Козак Александр, ещанэ хъуащ Налшык щыпсэу Темыркъан Давид.
  • Ветеранхэм ящыщу нэхъ лъэщу къалъытащ Прохладнэ щыщ Вулах Валерий. Апхуэдэуи ныбжьыщIэхэм я деж къыщыхэжаныкIащ налшыкдэс Чэрты Мухьэмэд.
  • Налшык къалэ администрацэм Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и управленэм пашэныгъэр зыубыдахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ яритащ щIыхь тхылъхэр, медалхэмрэ тыгъэхэмрэ.
  • НафIэдз Мухьэмэд.