ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхэквондом теухуа документальнэ фильм

2018-10-09

  • Налшык дэт Къэрал кино-концерт залым зэхуэщIауэ щагъэлъэгъуащ Урыс Миланэ триха «Никогда не сдавайся» фильмыр. Ар теухуат тхэквондом, паралимпийцхэм къалъыкъуэкIа гугъуехьхэм къамыгъэдзыхэу, абыхэм утыкушхуэхэм я зэфIэкI щагъэлъэгъуэну зэрахузэфIэкIам.

  • Гъэлъэгъуэныгъэм кърихьэлIат Урысейм ТхэквондомкIэ и союзым и президент Терехов Анатолий, КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам, КъБР-м и Парламентым Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетым и тхьэмадэ Бэрэгъун Арсен сымэ. Апхуэдэуи фильмым еплъыну кърихьэлIат спортым дихьэххэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр.
  • КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм щIыхь тхылъхэмкIэ игъэпэжащ фильмыр тезыхахэр.
  • Уэркъ Жыраслъэн.