ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къер Азэмэт Урысейм жэзыр къыхуехь

2018-10-09

  • Словакием и Трнавэ къалэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ дунейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ.

  • Урысейм и гуп къыхэхам хэту абы кIуащ ди лъахэгъу Къер Азэмэт. Килограмм 63-рэ зи хьэлъагъхэм я гупым щыбанэ Азэмэт финалым кIуэну хущIэкъуа щхьэкIэ, ар къыхигъэщIащ а зэхьэзэхуэм текIуэныгъэр къыщызыхьа, Къыргъызым щыщ Бакиров Эрбол. Абы и ужькIэ хьэрхуэрэгъу хуэхъуа, Армением щыщ Погосян Грач ефIэкIри, ещанэ увыпIэр ди хэкуэгъум иубыдащ.
  • Темыр Уэлий.