ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъагъэ, ефIакIуэ, Адыгэ хэку!

2018-10-06

  • Адыгэ Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 27-рэ жэпуэгъуэм и 5-м ирикъуащ. Ди къуэш республикэм ар махуитху хъуауэ щагъэлъапIэ.

  • Адыгэ Республикэм и Къэрал Советым — Хасэм и тхьэмадэ Нарожный Владимир щIыналъэм щыпсэухэм Защыхуигъазэм къыхигъэщащ нобэ Адыгейр узэрыпагэ хъун, тхыдэ-щэнхабзэ къулей зыбгъэдэлъ, унэтIыныгъэ псоми ехъулIэныгъэ къыщызыгъэлъагъуэ щIыналъэ зэрыхъуар, ар зэфIэгъэувэнымрэ зегъэужьыным-рэ цIыхубэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIар, къэкIуэну зэманми зэрефIэкIуэн Iэмалхэм дэтхэнэри и ужь зэритынур.
  • Жэпуэгъуэм и 1-м Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI саугъэтхэмрэ тхыгъэхэмкIэ ягъэлъэпIащ зи ныбжьыр илъэси 100 ирикъуахэмрэ абы щIигъухэмрэ. ЩIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэм я тхыдэм щедэIуащ Адыгэ Республикэм Iэзагъым хэгъэхъуэнымкIэ и институтым къыщызэрагъэпэща лекцэхэм. Жэпуэгъуэм и 2-м къыщыщIэдзауэ Мейкъуапэ къалэм щрагъэкIуэкIащ Адыгэ (шэрджэс) щэнхабзэмкIэ VIII фестивалыр. Къалэ библиотекэхэмрэ музейхэмрэ зэIущIэ гуапэхэр, гъэлъэгъуэныгъэхэр къыщызэрагъэпэщащ, лъэпкъ IэпщIэлъапщIэхэр я IэдакъэщIэкIхэмкIэ зэхьэзэхуащ. Жэпуэгъуэм и 3-м Адыгэ Республикэм Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым щытепсэлъыхьащ адыгэм и лъэпкъ щэнхабзэ щIэиныр хъумэным теухуауэ щыIэ гугъуехьхэм. Спортым гулъытэ хэха хуащIащ жэпуэгъуэм и 5-м: ныбжьыщIэхэр атлетикэ псынщIэмкIэ зэпеуащ, Адыгэ Республикэр къызэрыунэхурэ илъэс 27-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщащ шыгъажэшхуэри.
  • ЩэкIуэгъуэм и 4-м Мейкъуапэ щекIуэкIащ гуфIэгъуэ Iуэхум траухуа зэIущIэ. Абы ирагъэблэгъащ ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей, Адыгей, Шапсыгъ, Шэрджэс, Краснодар хасэхэм я тхьэмадэхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Лъэмыщыкъуэ Рэмэзан, КIэкIыхъу Мэжид, Аслъэн Алий, Сэхъут Аскэр сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • Адыгейм и унафэщIхэм, жылагъуэ лэжьакIуэхэм, ДАХ-м и къудамэхэм хэтхэм къаIущIащ АР-м и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат. ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ Адыгэ Республикэм и Къэрал Советым — Хасэм и тхьэмадэ Нарожный Владимир, АР-м и президенту щытахэу Джэрым Аслъэн, ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий, АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, Къэрал саугъэтхэм я лауреат МэшбащIэ Исхьэкъ, ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Абхъаз Республикэм и Олимп комитетым и унафэщI Аршбэ Валерий сымэ.
  • Сыхьэт 12-м Мейкъуапэ и къэрал филармонием щекIуэкIащ гуфIэгъуэ пшыхь. Абы доклад щищIащ АР-м и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат. Ди къуэш республикэм и артист пажэхэм концертышхуэ ятащ. Iуэхум хэтащ Тыркум щыIэ КАФФЕД жылагъуэ зэгухьэныгъэм, Сирием, Иорданием, Европэм къикIа лIыкIуэхэри.
  • КЪАНЩАУЭ  Мэлычыпхъу.