ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Медаль зэмылIэужьыгъуэу плIы

2018-08-28

  • Дагъыстэным и Хасавюрт къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм боксымкIэ и чемпионат. Абы хэтащ спортсмени 100-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм медаль зэмылIэужьыгъуэу плIы къахьащ.

  • Зи хьэлъагъыр килограмм 49-м нэблагъэхэм я деж етIуанэ увыпIэр щиубыдащ Хьэбылэ Аслъэн. Щызэуа гупхэм жэз медалхэр щызыIэрагъэхьащ Атабиев Ахъ-мэт (кг 69-рэ), КIэрэф Тимур (кг 81-рэ), Тхьэщыгъуей Ислъам (кг 91-м щIигъу) сымэ.
  • ЩIалэхэр ягъасэ Занилэ Мурат, Чанаев Мусэ, КIэрэф Залым сымэ.
  • КЪЭХЪУН Бэч.