ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-08-25

 • ШыщхьэуIум и 25, щэбэт
 • Дзыгъуэнэфым и дунейпсо махуэщ
 • Бразилием щагъэлъапIэ Сэлэтым и махуэр
 • 1609 гъэм Италием щыщ физик, астроном Галилей Галилео цIыхухэм яригъэлъэгъуащ и IэмэпсымэщIэр — телескопыр.

 • 1919 гъэм дунейм щыяпэу Лон- дон — Париж гъуэгуанэм кхъухьлъатэхэр трагъэуващ икIи пIалъэ пыухыкIам тету рейсхэр ягъэзащIэу щIадзащ.
 • 1944 гъэм Берлин и Плётцензее гъэрэщым щаукIащ фашизмэм и бий гупым щыщхэр. Абыхэм яхэтащ тэтэр усакIуэ, иужькIэ «Совет Союзым и ЛIыхъужь» цIэр зыфIащыжа Джалиль Муса.
 • 1944 гъэм Франджым и къалащхьэ Париж нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.
 • 1949 гъэм Москва къыщызэIуахащ Мамырыгъэм и телъхьэхэм я япэ союзпсо конференцыр
 • 1960 гъэм Италием и къалащхьэ Рим къыщызэIуахащ ХVII Гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр фокIадэм и 11 пщIондэ екIуэкIащ.
 • 1973 гъэм томограф Iэмэпсымэр япэу къагъэсэбэпащ.
 • 1990 гъэм Абхъазым и Совет Нэхъыщхьэм хэIущIыIу ищIащ я щIыналъэр Куржым и унафэм зэрыщIэмытыжыр.
 • 1991 гъэм Белоруссиер къэрал щхьэхуэ зэрыхъуам теухуа унафэ къащтащ.
 • 1997 гъэм УФ-м и Президент Ель-цин Борис Iэ щIидзащ «Культура» урысейпсо къэрал телеканалыр къызэгъэпэщыным теухуа унафэм.
 • Рюриковичхэ ящыщ япэ урыс пащтыхь, адыгэ малъхъэ Иван IV Гроз-ный къызэралъхурэ илъэс 488-рэ ирокъу.
 • Совет кинорежиссёр, актёр, СССР-м и цIыхубэ артист Данелие Георгий и ныбжьыр илъэс 88-рэ ирокъу.
 • Инджылыз, америкэ киноактёр, продюсер, «Оскар» саугъэтыр зыхуагъэфэща Коннери Шон и ныбжьыр илъэс 88-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ артисткэ Тереховэ Маргаритэ и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Кинорежиссёр, сценарийхэр зытх, продюсер, УФ-м и цIыхубэ артист Соловьёв Сергей и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Футболист, гъэсакIуэ, СССР-м спортымкIэ и мастер, «Рубин» командэм и тренер нэхъыщхьэ Бердыев Курбан и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Нейрохирург, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Семэн Жаннэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Публицист, «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщI Къэзанш Людмилэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Нэмыцэ модель, актрисэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Шиффер Клаудие и ныбжьыр илъэс 48-рэ ирокъу.
 • ЕсэнтIыгу къалэр илъэси 193-рэ ирокъу.
 • Геленджик (ХьэфIыцIей) къалэр илъэси 187-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 23 — 24-рэ, жэщым градус 15 — 18 щыхъунущ.
 • ШыщхьэуIум и 26, тхьэмахуэ
 • Шахтёрым и махуэщ
 • Абхъазым и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Осетие Ипщэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Тыркум IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм я махуэщ
 • 1382 гъэм тэтэр хъан Тохъутэмыщ и дзэм Москва къиубыдащ икIи абы лыгъэ иридзащ. Абы кIэлъыкIуэу яубыдат Владимир, Переяславль, Юрьев, Звенигород, Можайск къалэхэр.
 • 1723 гъэм Петергоф псыутххэм я комплекс щаутIыпщащ.
 • 1728 гъэм Беринг Витус Америкэмрэ Азиемрэ я псыдэжыпIэр къихутащ. Зэман дэкIри, абы къэхутакIуэм и цIэр фIащыжащ.
 • 1858 гъэм телеграф Iэмэпсымэр япэу къагъэсэбэпауэ щытащ
 • 1943 гъэм советыдзэм щIидзащ Днепр псыр нэмыцэ зэрыпхъуа- кIуэхэм къаIэщIэгъэкIыжыным, Украинэм щыщ Iыхьэр хуит къэщIыжы-ным хуэунэтIа зауэм.
 • 1972 гъэм Германием и Мюнхен къалэм къыщызэIуахащ ХХ гъэмахуэ Олимп джэгухэр. ФокIадэм и 10 пщIондэ екIуэкIа а зэхьэзэхуэхэм хэтащ къэрали 121-м я лIыкIуэу цIыху 7170-рэ. Олимпиадэр здекIуэкIым нэщхъеягъуэшхуэ къэхъуат — Израилым и командэм щыщ цIыху 11 хэкIуэдауэ щытащ журтхэм яхуэгъэзауэ ялэжьа терактым.
 • 1908 гъэм Тыркум япэ Адыгэ Хасэ къыщызэрагъэпэщащ.
 • 1991 гъэм РАН-м прикладной математикэмрэ автоматизацэмкIэ и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтыр къызэIуахащ.
 • Америкэр зэрыщыIэр къэзыхута Колумб Христофор къызэралъхурэ илъэс 567-рэ ирокъу.
 • Урысей кинорежиссёр, оператор, актёр, композитор, фильм зыбжанэм я сценарийхэр зытха Тодоровский Пётр къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, Педагогикэ егъэджэныгъэмкIэ дунейпсо академием и член-корреспондент Зэгъэщтокъуэ Хьисэ и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Арлазоров Ян къызэралъхурэ илъэс 71-рэ ирокъу.
 • «Тетраграф» ООО-м и унафэщI, ДАХ-м и саугъэтыр зыхуагъэфэща Шакъ Елбэрд и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Урысей уэрэджыIакIуэ, музыкант, композитор Земфирэ и ныбжьыр илъэс 40 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 — 23-рэ, жэщым градус 15 — 17 щыхъунущ.
 • ШыщхьэуIум и 27, блыщхьэ
 • Урысей кином и махуэщ
 • Молдовэ Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1991 гъэм къащтащ ар къэрал щхьэхуэ зэрыхъуам теухуа Декларацэр.
 • 1760 гъэм Урысейм и пащтыхь гуа-щэ Елизаветэ къэрал къулыкъущIэ-хэм Iулъхьэ къыIахыныр яхуэзымыдэ унафэ къыдигъэкIащ.
 • 1908 гъэм Бельгием къыщызэрагъэпэщащ «Андерлехт» футбол клубыр.
 • 1911 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ «ЦСКА» футбол клубыр.
 • 1922 гъэм Москва къыщыдэкIащ «Крокодил» журналым и япэ номерыр.
 • 1946 гъэм Прагэ къыщызэрагъэпэщащ Студентхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэр.
 • 1955 гъэм Инджылызым дунейм къыщытехьащ рекордхэр зратхэ япэ тхылъыр, Гиннесс и тхылъкIэ зэ- джэр.
 • 1959 гъэм СССР-м къыщыдэкIащ курыт школхэр фIы дыдэу къэзыухахэр медалхэмкIэ гъэпэжэным теухуа унафэ.
 • 2000 гъэм Москва и Останкинэ телечэщанэм мафIэсышхуэ къыщыхъуащ. Зы жэщ-махуэкIэ яхуэгъэункIыфIауэ аращ унэм хэщIыныгъэшхуэ езыта мафIэр. Ар зэгъэпэщыжын щаухар 2004 гъэм и кIэухырщ.
 • 2005 гъэм Къэзан къалэм метро къыщызэIуахащ. Ар ирагъэхьэлIат къалэр илъэс мин щрикъу махуэшхуэр гъэлъэпIэным.
 • Америкэм щыщ тхакIуэшхуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Драйзер Теодор къызэралъхурэ илъэси 147-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Раневская Фаинэ къызэралъхурэ илъэси 122-рэ ирокъу.
 • США-м и 36-нэ президент Джон- сон Линдон къызэралъхурэ илъэси 110-рэ ирокъу.
 • Урысей, украин актёр, СССР-мрэ Украинэмрэ я цIыхубэ артист Ступкэ Богдан къызэралъхурэ илъэс 77-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, КъБКъУ-м и доценту щыта Бозий Лудин къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Къантемыр Тыркубий и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, Абхъазым и ЛIыхъужь Килбэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 21 — 23-рэ, жэщым градус 14 — 16 щыхъунущ.