ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Нартым» куэд хузэфIокI

2018-08-25

  • Налшык и «Спартак» стадионым щызэхэтащ РегбимкIэ Урысейм и щIыналъэ лигэм («Кавказ Ищхъэрэ» дивизион) и зи чэзу зэIущIэр. Абы щызэпэщIэтащ КъБР-м и командэ къыхэха «Нартымрэ» Осетие Ищхъэрэ — Аланием и «Сартматы»-мрэ.

  • Зэхьэзэхуэр жыджэру икIи удэзыхьэхыу екIуэкIащ. Япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ тепщэны-гъэр зыубыда ди щIалэхэм кIэух бжыгъэри хуэфэщэн ящIащ. 62:14-уэ «Нартым» текIуэныгъэр къызэри- хьам и чэзур къэмыс щIыкIэ Iэмал къритащ РегбимкIэ Урысейм и лигэм и кIэух зэIущIэхэм хэтыну. Зэхьэзэхуэхэр жэпуэгъуэм и 12-14-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIынущ.
  • «Нарт» регби командэм фIыщIэ хуещI КъБР-м СпортымкIэ и министерствэмрэ абы и унафэщI Хьэсанэ Ислъамрэ щIэгъэкъуэн къазэрыхуэхъуам къыхэкIыу.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.