ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Мэшыкъуэ-2018» зэхуэсыр  купщIафIэу мэлажьэ

2018-08-21

  • Кавказ Ищхъэрэм ис щIалэгъуалэм я щIыналъэпсо зэхыхьэу Мэшыкъуэ бгы лъапэм деж къыщызэрагъэпэщам и езанэ пIалъэм и лэжьыгъэр и кIэм нэблэгъащ. Иужьрей махуэхэр зи щIалэгъуэхэм купщIафIэу, хьэлэмэту ягъэкIуащ. Абыхэм хьэщIэ лъапIэхэр къахуэкIуащ, щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэм къызэрагъэпэща творческэ утыку цIыкIухэми я лэжьыгъэхэм пащащ.

  • «Мэшыкъуэ-2018» зэхыхьэм хэт щIалэгъуалэм зы махуэ я хьэщIащ АСВ лигэм и бэнакIуэ, IэпщэрыбанэмкIэ дунейпсо чемпион Туменов Альбертрэ Fight Nights Global-м и бэнакIуэ, самбэмкIэ дунейпсо чемпион Исмаилов Магомедрэ. Спортсмен цIэрыIуэхэм ныбжьыщIэхэм драгъэкIуэкIа псалъэмакъыр зытеухуар псэукIэ узын-шэм и мардэхэрат. Туменовымрэ Магомедовымрэ тепсэлъыхьащ спортым я гъащIэм щиубыд увыпIэмрэ иужьрейуэ зыхэта зэхьэзэхуэхэмрэ. ЩIалэгъуалэр нэхъыбэу дэзыхьэхахэм ящыщщ спортсменыр хагъэщIа нэужь, абы и гумрэ и псэмрэ щыщIэхэм ятеухуа упщIэхэра.
  • — Япэ дыдэу сыщыхагъэщIам щыгъуэ, сэ къызгурыIуащ зэхьэзэхуэм и апхуэдэ кIэухым нэсу зыхуэзгъэхьэзырауэ зэрыщымытыр, — жиIащ Исмаиловым. — Ар гукIи псэкIи апхуэдизу зыхэсщIати, къыкIэлъыкIуэ илъэситIым абы теухуа псалъэмакъ лъэпкъ схуэшэчу щытакъым. ИужькIэ сэ къызгурыIуащ укъыхагъэщIэныр ар текIуэныгъэщIэм ухуэзыгъэуш Iуэхугъуэу зэрыщытыр. Апхуэдэу тезухуа нэужь, сэ нэхъ тыншу сыхэт хъуащ зэхьэзэхуэхэм, ехъулIэныгъэфIхэри щызыIэрызгъэхьар абы щыгъуэщ.
  • Зэхуэзэм и кIэухыу спортсменхэм ныбжьыщIэхэм тыгъэ хуащIащ я IэщIэдзхэр зытет майкэхэмрэ пыIэ цIыкIухэмрэ. ИужькIэ псоми зэгъусэу зытрагъэхащ фэеплъ сурэтхэр.
  • Лагерым и езанэ пIалъэм щыIэну зи насып къикIа щIалэгъуалэм махуэхэр гъэщIэгъуэну ягъэкIуэным апхуэдэуи сэбэп хуэхъуащ абы щылэжьа творческэ утыкухэр. ЩIалэхэмрэ пщащэхэмрэ хэтащ творческэ мастерской цIыкIухэм къыщызэрагъэпэщ дерс зэIухахэм. КъинэмыщIауэ, «Мэшыкъуэ-2018»-м и иджырей зэхуэсым щыIэ щIалэгъуалэр ирагъэблэгъащ лагерым и лэжьыгъэм къызэщIиубыдэ «Кавказ шынагъуэншэ», «Волонтёр медикхэр», «КъегъэлакIуэхэм я урысейпсо студент клуб», «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр», «ЛIыхъужьхэм ятеухуауэ» шэтырхэм щекIуэкI Iуэхугъуэхэм. Ахэр жыджэру хэтащ Мэшыкъуэ бгы лъапэм деж къыщызэрагъэпэща спорт зэпеуэхэми. Форумым и унафэщIхэм ящыщ Берестнёвэ Натальерэ Ставрополь щIыналъэм къикIа лIыкIуэхэм ящыщ Балыков Артёмрэ зэрыжаIамкIэ, апхуэдэ лэжьыгъэ къызэгъэпэщыкIэм щIэныгъэ нэхъыбэ ярет щIалэгъуалэм.
  • Апхуэдэу, Iуэхугъуэ щIэщыгъуэ куэдкIэ гъэнщIауэ екIуэкIащ «Мэшыкъуэ-2018» зэхыхьэм и езанэ пIалъэр. Абы и лэжьыгъэм хэта псоми зэрыжаIэмкIэ, иджырей пIалъэм хуэдэу хьэщIэ лъапIэ куэд къызрихьэлIарэ Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн мымащIэ щызэфIахарэ щымыIами ярейщ. Иджы япэ дыдэу форумым щыIэхэм яхуеблэгъащ УФ-м и Президент Путин Владимир, щIалэгъуалэр яхуэзащ абы и Администрацэм и УнафэщIым и къуэдзэ Кириенкэ Сергей, УФ-м Жылагъуэ проектхэмкIэ и Управле-нэу Президентым и нэIэм щIэту лажьэм и пашэ Новиков Сергей, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, ЩIалэгъуалэмрэ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэхэм я унафэщIхэу Бугаев Александррэ Баринов Игоррэ, нэгъуэщIхэми.
  • ТхьэмахуэкIэ екIуэкIа езанэ пIалъэр щызэхуащIыж пщыхьэщхьэм абы хэтахэм я гукъыдэжыр къаIэтыныу къахуеблэгъащ «БандЭрос» урысей творческэ гуп цIэрыIуэр. Абыхэм ягъэзэщIащ уэрэд хьэлэмэт куэд.
  • ШыщхьэуIум и 18-м «Мэшыкъуэ-2018» форумым кIуащ лагерым и етIуанэ пIалъэм щыIэну щIалэгъуалэ жыджэр гупышхуэ.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.