ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Натхъуэр Алыджым мэIэпхъуэ

2018-08-21

 • Адыгэ футболистхэм ящыщу иджыпсту нэхъ цIэрыIуэ дыдэ, Израилым и командэ къыхэхам и капитан Натхъуэ Бибрэс, илъэс зыбжанэкIэ Урысей Федерацэм щыджэгуауэ, иджыблагъэ Алыджым Iэпхъуащ икIи абы хыхьэ Пирей къалэм и «Олимпиа-кос»-м и фащэр щитIагъэри.

 • Израилым и Кфар-Камэ адыгэ къуажэм 1988 гъэм къыщалъхуащ Натхъуэ Бибрэс икIи и ныбжьыр илъэс пщыкIуий щримыкъум щыщIэдзауэ, ехъулIэныгъэхэр щызыIэригъэхьэу, топджэгум хэтщ. 2006 гъэм абы япэ дыдэу щитIэгъащ спорт иным хэзыша Тель-Авив и «Хапоэль» командэм и балигъ гупым и фащэр. Абы лъандэрэ Израилым, Урысей Федерацэм, Алыджым, нэгъуэщI къэралхэм я губгъуэхэм джэгугъуэ 449-рэ щригъэкIуэкIащ икIи топ 70 я хьэрхуэрэгъухэм щахудигъэкIащ. КъищынэмыщIауэ, Израилым и балигъ гуп къыхэхам и зэIущIэ 46-м зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи абы иджыпсту и пашэщ.
 • Япэ ехъулIэныгъэ иныр Натхъуэм щиIар 2007 гъэращ. Абы щыгъуэм «Хапоэль»-м хэту Израилым и кубокыр къихьащ.
 • Ар ирагъэблэгъащ а къэралым и командэ къыхэха псоми — илъэс 17, 18, 19, 21-м нэсхэм, балигъ гупым. Абыхэм мызэ-мытIэу къыщыхэжаныкIащ икIи, зэи къэмыхъуауэ, мыжурт лъэпкъым щыщу капитану хахащ.
 • Натхъуэ Бибрэс 2010 гъэ лъандэрэ Урысей Федерацэм щоджэгу. Ар ди къэралым иригъэблэгъауэ щытащ Къэзан и «Рубин»-м. Абы хэту Урысейм и кубокымрэ суперкубокымрэ 2012 гъэм зыIэригъэхьащ, чемпионатым и жэз медалыр къратащ.
 • Къэзандэсхэм къахэкIыжа иужькIэ, 2014 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм Алыджым и ПАОК командэм хэтащ. Абыи Iыхьэншэ щыхъуакъым — а къэралым и дыжьын медалыр иIыгъыу Урысей Федерацэм къигъэзэжащ.
 • Мэзкуу и ЦСКА-м ар апхуэдизкIэ лъэ быдэкIэ хыхьати, 2014/2015 гъэхэм екIуэкIа зэхьэзэхуэм ди къэралым и гъуащхьэхъумэныкъуэ нэхъыфI дыдэу къалъытащ икIи и хьэрхуэрэгъухэм топ 14 яхудигъэкIащ. Абы зэрыхэта илъэсиплIым адыгэ щIалэм дыжьын медалу 3-рэ (2015, 2017, 2018 гъэхэм) дыщэу зырэ (2016 гъэм) зыIэригъэхьащ, Урысейм и кубокым и финалым щыджэгуащ.
 • Бибрэс и Iуэхухэр ди къэралым хъарзынэ дыдэу щекIуэкIырт, ауэ илъэсиплIкIэ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэр щиухым къыпищэн идакъым, ЦСКА-м и унафэщIхэр хуабжьу къелъэIуа пэтми. Зи ныбжьыр илъэс 30-м мы гъэм щIигъуа щIалэм мурад ищIащ топджэгум хэмыкIыж щIыкIэ Европэм зыкъыщигъэлъэгъуэну. Ди лъэпкъэгъу куэд щыпсэу Тыркум и командэ лъэщхэр щIэхъуэпсырт ар зыхагъэхьэну, ауэ нэхъапэм щыIауэ зи пIалъэ ищIэ Алыджыр нэхъ къыхихащ. Пирей къалэм и «Олимпиакос» командэ цIэрыIуэм гуфIэжу ар къищтащ икIи илъэс улахуэу еврэ мелуан хуигъэуващ, ехъулIэныгъэхэм къапэкIуэну саугъэтхэр хэмыту.
 • Натхъуэ Бибрэс зыщIэхъуэпсар Испаниерат, абы и цIыхухэр я теплъэкIи хьэл-щэнкIи адыгэхэм ярегъэщхьри. Ауэ алыджхэри зыкъомкIэ къыттохуэ икIи и щхьэгъусэ, Ачмызхэ япхъу Талиерэ и къуищымрэ и гъусэу, Олимп джэгухэм я къежьапIэ пасэрей щIыналъэм дызыхуэкIуэ илъэсым щыпсэунущ, и джэгукIэфIымкIэ къыдэщIхэр игъэгушхуэу.
 •  
 • Жыласэ Заурбэч.