ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Чемпионхэр яIэт

2018-08-21

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и унэм щагъэлъэпIащ бэнэк IэхуитымкIэ щIалэгъуалэм я Европэпсо зэхьэзэхуэм дыщэ медалхэр къыщызыхьа Шокъум Ахьмэдрэ ЗакIуий Азэмэтрэ.

  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысейм и щIалэгъуалэ командэ къыхэхам япэ гуп увыпIэр щиубы- дащ бэнэкIэ хуитымкIэ Италием щекIуэкIа зэхьэзэхуэм. Ди къэралым и бэнакIуэхэм дыщэ медалу 4-рэ, жэзу 1-рэ къахьащ. Гуп къыхэхам и текIуэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ щыбэна гупхэм пашэ щыхъуа адыгэ щIалэхэу Шокъум Ахьмэдрэ (кг 74-м нэблагъэ) ЗакIуий Азэмэтрэ (кг 92-м нэблагъэ).
  • Чемпионхэм ехъуэхъуащ КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам. Абы къызэрыхигъэщамкIэ иджырей ехъулIэныгъэхэр я фIыгъэщ тренерхэм, адэ-анэм, республикэм бэнэкIэ хуитымкIэ и федерацэм, КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм икIи, шэч хэмылъу, езы щIалэхэм.
  • Спортсменхэмрэ абыхэм я тренерхэмрэ къызэхуэсахэм ядэгуэшащ зэхьэзэхуэ блэкIар къазэрыщыхъуамкIэ, адэкIэ я плъапIэхэмкIэ.
  • БэнакIуитIми зыгъэсэн щыщIадзащ Нарткъалэ Хьэндэхъу Тимур и деж. Иджыпсту ЗакIуий Азэмэт и щхьэзакъуэ тренерщ ЗакIуий Арсен, Шокъум Ахьмэд Iэпщэ Анзор и нэ- Iэ щIэту зегъэхьэзыр.
  • Илъэс 20 зи ныбжь щIалэхэр къэралым и командэ къыхэхам хэтщ къэралым, дунейпсо зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыбжанэрэ щытекIуащ икIи къыщыхэжаныкIащ. АрщхьэкIэ зи спорт гъуэгуанэр къыщIэзыдза бэнакIуэхэм я дежкIэ Европэм и чемпионатым и дыщэ медалхэр я япэ ехъулIэныгъэшхуэщ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.