ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуащхьэмахуэ лъапэ щрагъэжьащ Хэку зауэшхуэм илъэхъэнэм хэкIуэдахэм я хьэдэхэр къэлъыхъуэжынымтеухуа «Фэеплъ лэжьыгъэ» Iуэхур

2018-08-18

  • Ар 2018 гъэм фокIадэм и 19-м нэсыху екIуэкIынущ. КъэлъыхъуакIуэ гупым Ипщэ дзэ округым и къурш фочауэ бригадэм и тIасхъэщIэх батальоным, республикэм и къэлъыхъуакIуэ, волонтёр зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэу 70-м нэблагъэ хэтщ. Абыхэм къуршым хиубыдэ метр зэбгъузэнатIэ мин 15 хуэдиз щIапщытыкIынущ.

1818

  • 2013 — 2017 гъэхэм къриубыдэу къэлъыхъуакIуэхэм ди сэлэтхэм я хьэдэу 170-м щIигъу, апхуэдэу Дзэ Плъыжьым хэтахэм я хьэпшыпу, шэуэ, Iэщэу мини 4 хуэдиз къагъуэтыжащ.