ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛэжьакIуэхэр  ягъэгушхуэ

2018-07-07

  • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и гъатхэ лэжьэгъуэр щиухкIэ, республикэм и цIыху гуащIафIэхэм ЩIыхь тхылъхэр абы щрат. Апхуэдэу бадзэуэгъуэм и 5-м КъБР-м и Парламентым цIыху 82-рэ щагъэлъэпIащ.

  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ зэIущIэр къыщызэIуихым жиIащ: «Нобэ Урысейм Iуэхугъуэшхуэхэр щокIуэкI, и зэфIэкIыр, зыхъумэжыныгъэмкIэ иIэ къарур щIигъэбыдэным епхауэ. Шэч хэмылъу, къэралым и экономикэм, промышленностым, мэкъумэш IэнатIэм, щIэныгъэм, спортым, нэгъуэщIхэми зэпымыууэ заужь. Ар зи ехъулIэныгъэр псом япэу къэралым и цIыхухэращ. КъБР-м и Парламентым нобэ къедгъэблэгъа дэтхэнэми и къару хэлъщ кIуэ пэтми ди Хэкум и теплъэр зэрефIакIуэм, цIыхухэм я псэукIэр нэхъыфI зэрыхъум. Зыщыщ лъэпкъкIэ, иIыгъ динкIэ, IэщIагъэрэ зыпэрыт IэнатIэкIэ псори зэхуэдэкъым, ауэ зэгъунэгъу дызыщIыр ди къару демыблэжу щхьэж и IэнатIэ дызэрыIутырщ, щIыналъэм сэбэп дыхуэхъуну дызэрыхущIэкъурщ. Сыт хуэдэ ехъулIэныгъэми къару ехьэлIэн хуейщ. Абы и лъэныкъуэкIэ фэ пщIэшхуэ къэвлэжьащ жытIэмэ, егъэлея хъуну къыщIэкIынкъым. Фи Iуэху бгъэдыхьэкIэр щIэблэм щапхъэ яхуохъури, адэкIи узыншагъэ фиIэу фызыпэрыт IэнатIэм зевгъэужьыну сынывохъуэхъу, — жиIащ Егоровэ Татьянэ.
  • ЩIэныгъэмрэ егъэджэныгъэмрэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм, щIыпIэ самоуправленэм, журналистикэм, экономикэм, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и лэжьыгъэм, цIыхухэр социальнэу хъумэнымкIэ IэнатIэм, мэкъумэшым, жылагъуэ Iуэхухэм, спортым зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIым папщIэ лэжьакIуэ нэхъ пажэхэм КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр иратащ. Абыхэм ящыщт: КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан, «Призвание» медицинэ колледжым и унафэщI Щоджэн Мадинэ, Налшык къалэм и курыт школ №27-м и унафэщI Шэру Мадинэ, Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым и дохутыр-хирург Сэбаншы Хьэлым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым механикэмрэ физикэмкIэ и кафедрэм и профессор Дэхъу Мухьэмэд, КъБКъУ-м социальнэ лэжьыгъэм и теориемрэ технологиемкIэ и кафедрэм и профессор Хъубий Башир, Налшык къалэ округым щыпсэухэр социальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ IуэхущIапIэм и унафэщI Бейтыгъуэн Заур, бэнэкIэ хуитымкIэ олимп резервым щыхуагъэхьэзыр спорт школым и унафэщIым и къуэдзэ Апэжыхь Сэлим.
  • Ди гуапэ зэрыхъунщи, ягъэлъэпIахэм ящыщщ ди лэжьэгъу, журналистикэм, телерадиовещанием, тхылъ къыдэгъэкIыным зегъэужьыным хэлъхьэныгъэ хуэзыщIхэу, «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием и редактор Iэпщэ Иннэ, хъыбарегъащIэ нэтынхэр езыгъэкIуэкI Джангуразовэ Мариям, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и къудамэм и унафэщI Алиев Юрий, «Черекские вести» газетым и къудамэм и унафэщI Шукаевэ Розэ сымэ.
  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр хуагъэфэщащ Тэрч районым и сымаджэщым и медсестра нэхъыжь Уэрэзей Женя, Лэскэн районым щылажьэ хэхакIуэ комиссэм и унафэщI Тэнащ Iулымбэч, «Къэббалъкъкоммунэнерго» IуэхущIапIэм и инженер нэхъыщхьэ Гергоков Хьэдис, КъБР-м и Пенсэ фондым и къудамэм и IэщIагъэлI нэхъыщхьэ Жамборэ Залым, нэгъуэщIхэми.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.