ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Топджэгу нэсым иджыщ щыщIидзэр

2018-06-28

 • Блыщхьэм щIидзащ футболымкIэ XXI дуней-псо чемпионатым и гуп зэпеуэм и кIэух зэIущIэхэр. Ахэр хуабжьу мыхьэнэш-хуэ зиIэхэщ икIи тоджэгу нэсыр щызэхаублар иджыуэ жыпIэ хъунущ — дэтхэнэ зы топми, очкоми, уеблэмэ къыхуащIа дагъуэми елъытауэ щытыфынущ командэхэм адэкIэ я Iуэхур зэрыхъунур.

 • Япэу утыку къихьащ «А» гупым щыджэгухэр. Урысей Федерацэмрэ Уругваймрэ я къалэнхэр пасэу зэрагъэзэщIам къыхэкIыу, абыхэм къахуэнэжыр пашэныгъэр зыубыдынур зэхагъэкIынырт. Зы лъэныкъуэкIэ, абыи мыхьэнэшхуэ имыIэу къыпщыхъурт. Къапщтэмэ, сыткIэ зэщхьэщыкIрэ Ев- ропэм и иджыпстурей чемпион Португалиемрэ дунеймрэ ди континентымрэ щынэхъ лъэщу зэрыщытрэ куэд мыщIа Испаниемрэ ящыщу хэт упэщIэхуэми. Апхуэдэ Iуэхугъуэрат Уры-сей Федерацэмрэ Уругваймрэ кIэух гуп зэIущIэм щагъэбелджылыпхъэр. Зэрыхуэбгъэфащэ хъунумкIэ, япэ увыпIэр къэзыхьым Португалиер къылъысынут, етIуанэ хъум Испаниер къыпэщIэувэнут. Тхьэм сыхимыгъадэ, жыхуиIэрат. Абы щыгъуэми дунейпсо чемпионатхэм цIыху мелардхэр кIэлъоплъ икIи дэтхэнэ командэри, футболистри ху- щIокъу фIы дыдэу зыкъыщагъэхъуну.
 • ПэщIэдзэ зэIущIитIым, дызэрыщымыгугъауэ, фIыуэ зыкъыщызыгъэлъэгъуа Урысей Федерацэм и футболистхэм Уругвайм зэрыдэджэгу щIыкIэмкIэ наIуэ къытщащIын хуейт Африкэмрэ Азиемрэ я командэ нэхъыфIхэм къищынэмыщIауэ, Америкэ Ипщэм щытепщэхэми зэрыпэлъэщыфынур. Абы щхьэкIэ япэщIыкIэ Уругвайм ефIэкIыпхъэт.
 • Джэгум и щIэдзэкIэм къигъэлъэгъуащ иджыри къэс Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хьэрхуэрэгъу нэс зэримыIар. Уругвайм елъытауэ, Сауд Хьэрыпри Мысырри къызэрыгуэкI дыдэу къыпщыхъурт. Америкэ Ипщэм къикIахэм тепщэныгъэр губгъуэм занщIэу щаубыдащ икIи дакъикъипщI дэкIауэ арат Суарес Луис бжыгъэр къыщызэIуихам. Ар штрафной щеуэм ди гъуащхьэтетым ихъумэн хуея лъэныкъуэмкIэ тригъэпсащ, ауэ Акинфеевыр абы пэлъэщакъым.
 • Куэд дэмыкIыу етIуанэ щIэщхъури Урысей Феде-рацэм и футболистхэм къащыщIащ. Уругвайм и гъуащхьауэхэм ящыщ зыр зэуа топыр Черышевым техуэщ, здэкIуэ лъэныкъуэр ихъуэжри, гъуэм дыхьащ — 0:2. Абы и пэкIэ а Черышев дыдэм Iэмал гъуэзэджэ иIат бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжы-ну, арщхьэкIэ Уругвайм и гъуащхьэтетым ебзэджэкIыфакъым.
 • Япэ Iыхьэм и ныкъуэр щиухым ирихьэлIэу наIуэ хъуащ текIуэныгъэр зыIэрыхьэнур хэтми. Дыдейхэм ядэплъагъуртэкъым Iуэ- хум зэрыхэлIыфIыхьын зэфIэкI. А псом ищIыIужкIэ 36-нэ дакъикъэм ахэр зы цIыхукIэ нэхъ мащIэ хъуащ — ди гъуащхьэхъумэхэм ящыщу япэу дунейпсо чемпионатхэм щыджэгу Смольников Игорь етIуанэу дагъуэ къыхуащIри, джэгум къыхахуащ. АдэкIэ узыщыгугъыжын щыIэтэкъым.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ зэпэщIэтыныгъэр нэхъ зэхуэдэ хъуащ. Уругвайр текIуэныгъэм пэгъунэгъути, адэкIэ гугъу зригъэхьыщэну хуейтэкъым, къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэхэм и къарур хуихъумэу. Дыдейхэми я зэфIэкIыр жыжьэ нэстэкъым. ЗэIущIэм и кIэух дыдэращ ди хьэрхуэрэгъухэм аргуэру зыкъыщызэкъуахар икIи Кавани бжыгъэр 3:0-м щынигъэсар.
 • Апхуэдэ щIыкIэкIэ, Уругвайм япэ увыпIэр лъысащ, Урысей Федерацэр етIуа-нэм къекIуэтэхащ. Сыхьэ-титI дэкIри утыку къихьащ финалым и 1/8-нэ Iыхьэм хьэрхуэрэгъу къыщытхуэхъунухэр.
 • ИкIэм-икIэжым, псори зэрыхуагъэфэщам техуащ, ауэ сыт хуэдиз хьэлэ-мэтагъ Iуэхум хэлъа?! Португалие — Иран, Испание — Мароккэ зэIущIэхэм иужь дыдэ дакъикъэхэращ щызэхэкIар хэт и Iуэхур дапхуэдэу хъунуми. Джэгум и кIыхьагъкIэ япэ ита португалхэм кIэу-хым топ къыхудагъэкIыжащ — 1:1. Уеблэмэ текIуэныгъэр фIахьынми зымащIэ дыдэщ иIэжар. Абы щыгъуэми, Европэм и чемпионхэм я пашэ Роналду Криштиану метр пщыкIузым и деж щыту нэхъапэIуэкIэ топыр худэгъэкIакъым, зэIущIэм къыхахунуи къилэжьат и хьэрхуэрэгъум зэреIэдэкъэуам къыхэкIыу.
 • Испаниеми джэгум и кIыхьагъкIэ фIахьэхуурэ екIуэкIащ. 90-нэ дакъикъэращ абы бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжу (2:2) зыхэт гупым бжьыпэр щыщиубыдар.
 • Иджы мэкъуауэгъуэм и 30-м Сочэ и «Фыщт» стадионым Уругваймрэ Португалиемрэ щызэдэджэгунущ. КъыкIэлъыкIуэ ма-хуэм Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар «Лужники»-м щыхущIэкъунущ Испаниер иригъэкIуэтэкIыу, финалым и Iыхьэ плIанэм кIуэну.
 • КъыкIэлъыкIуэ гъубж махуэм куэдым яфIэхьэлэмэтт Аргентинэм и Iуэхур зэры-хъунур. Хорватием и командэ къыхэхам бжыгъэшхуэкIэ къыхигъэщIа иужь-кIэ, абы и тренер нэхъыщхьэр лъэныкъуэ ирагъэзри, езы футболистхэм унафэр IэщIалъхьащ. Ар сэбэп къахуэхъуну къэзылъытахэр щыуакъым — Аргентинэр Нигерием 2:1-уэ текIуэри, финалым и 1/8-нэ Iыхьэм кIуащ. Абы и пашэ Месси Лионелщ бжыгъэр къызэIузыхар. Аргентинэм хуабжьу сэбэп къыхуэхъуащ хорватхэр а бжыгъэ дыдэмкIэ Исландием зэрефIэкIар.
 • «С» гупым Франджымрэ Даниемрэ кIэух джэгугъуэм гугъу зыщрагъэхьакъым икIи зэрытемыгъэкIуауэ зэбгъэдэкIыжри, зэгъусэу адэкIэ кIуэтащ. Иджыри къэс а зы зэIущIэ закъуэращ бжыгъэр къызэIуамыхауэ мы чемпионатым щиухар. Аращ къызэхуэсахэр мыарэзыуэ, фийуэ щIызэбгъэдэкIыжар.
 • Иджы мэкъуауэгъуэм и 30-мрэ бадзэуэгъуэм и 1-мрэ зэдэджэгунущ Франджы — Аргентинэ, Хорватие — Дание командэхэр. Абыхэм щытекIуэхэр финалым и Iыхьэ плIанэм кIуэнущ.
 • Жыласэ Заурбэч.