ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адэжь  щIыналъэм  теухуа  усэхэм  къоджэ

2018-06-19

  • Урысейм и махуэшхуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Щэнхабзэ фондым щекIуэ-кIащ «Любите Россию! И будьте навеки России верны!» зэпеуэ, усэ къеджэным траухуауэ. Налшык и ЦIыхубзхэм я советымрэ ЩэнхабзэмкIэ фондымрэ къызэрагъэпэща зэхьэзэхуэм хэтащ Нал-шык къалэ округым хиубыдэ къуажэхэмрэ жылагъуэхэмрэ (Кэнжэ, Вольнэ Аул, Iэдииху, Хьэсэней) я сабий садхэм я гъэсэнхэмрэ школакIуэхэм- рэ, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым, филологие институтым, илъэс 85-рэ зэрырикъуар зыгъэлъэпIа медицинэ колледжым я студентхэр.

  • ЗэIущIэ гуапэм кърагъэблэгъат сабий садхэм я гъэсэн цIыкIухэм я адэ-анэхэр, Налшык къалэ и ЦIыхубзхэм я советымрэ Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэмрэ хэтхэр.
  • ЦIыхубзхэм я советым и унафэщI Дыджэш Лидэ зэIущIэр къызэIуихри, зэпеуэр къызыпэплъэхэм яжриIащ Хэкур фIыуэ лъагъун, абы и зыужьыныгъэм дэтхэнэми и гуащIэ хилъхьэн зэрыхуейр.
  • Зэпеуэм хэтхэр гупитIу ягуэшат — сабий садхэм я гъэсэнхэмрэ школакIуэ ныбжьыщIэхэмрэ (1 — 4-нэ класс), нэхъыжь классхэм щеджэхэмрэ студентхэмрэ. Япэ гупым и зэфIэкIыр къапщытащ усакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЦIыхубзхэм я советым хэт Моттаевэ Светланэ, КъБКъАУ-м и кафедрэм и унафэщI, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, советым и президиумым хэт Джабоевэ Iэминэ, ЦIыхубзхэм я советым хэт Униковская Раисэ сымэ.
  • Класс нэхъыжь школакIуэхэмрэ студентхэмрэ папщIэ къызэрагъэпэща жюрим хэтащ усакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэзэплъ Хьэсэн, «Горянка», «Кабардино-Балкарская правда» газетхэм я къудамэхэм я редакторхэу Байсиевэ Марзиятрэ КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Богачевэ Иринэрэ.
  • Студентхэмрэ школакIуэхэмрэ усакIуэ цIэрыIуэхэм, абыхэм ди республикэм щыщхэри хыхьэу, я усэхэм гъэхуауэ къеджащ.
  • Зи школ кIуэгъуэ мыхъуа цIыкIухэми, школакIуэ ныбжьыщIэхэми я усэ къеджэкIэм дихьэхауэ едэIуащ къызэхуэсахэр. Жюрим дежкIэ тынштэкъым фIым я фIыжыр къыхахыныр.
  • Зэпеуэм хэта дэтхэнэми дипломхэр, япэ увыпIищыр зыхуагъэфэщахэм кубокхэмрэ саугъэтхэмрэ иратащ. Зэпеуэм кIэлъыплъахэм нэхъ гунэс ящыхъуахэми саугъэт щхьэхуэ иратащ.
  • УЭРДОКЪУЭ Женя.
  • Сурэтыр Холлаевэ Марзият трихащ.