ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэс щищ зи кIыхьагъ гъуэгуанэ

2018-06-09

  • Ди къэралым мы махуэхэм щагъэлъапIэ Урысей полицэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 зэрырикъуар. Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ дыгъуасэ щекIуэкIащ Налшык къалэ и Музыкэ театрым.

  • ГуфIэгъуэ зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, республикэм и Парламентым и унафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь сымэ.
  • ЗэIущIэр къызэIуахри, утыкум ирагъэблэгъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
  • — ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ, лэжьэгъухэ! Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Урысей полицэр къызэрыунэхурэ илъэс 300 щрикъу махуэшхуэмкIэ. Къэрал ухуэкIэм сыт хуэдэ зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр имыгъуэтами, УФ-м и хабзэхъумэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэр сыт щыгъуи я къалэным хуэпэжу щытащ, иджыри ахэр хьэлэлу ягъэзащIэ. ФIыщIэшхуэ яхуэфащэщ къэралымрэ жылагъуэмрэ я сэбэп зыхэлъхэм я къару, гъащIэ емыблэжу телажьэ хабзэхъумэхэм. Нобэ псалъэхэм я нэхъ гуапэхэр яхуэгъэзащ пщIэ зыхуэтщI ветеранхэм. Ахэр Хэкум къулыкъу хуэщIэным и щапхъэ нэсщ. Нобэ дигу къыдогъэкIыж зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда хабзэхъумэхэр. Дэ ахэр сыт щыгъуи ди гум илъынущ. Си фIэщ мэхъу иджыпстуи зи къалэным пэрыт дэтхэнэми и лэжьыгъэр набдзэгубдзаплъэу, ехъулIэныгъэ яIэу зэрырахьэкIынур, — жиIащ республикэм и Iэтащхьэм.
  • КIуэкIуэ Юрий КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэ зыбжанэм къэрал дамыгъэхэмрэ фIыщIэ тхылъхэмрэ яритащ. А Iуэху гуапэм къыпащащ Ромашкин Игорь, Егоровэ Татьянэрэ Мусуков Алийрэ.
  • ГуфIэгъуэ зэIущIэм кърихьэлIахэм я нэгу зрагъэужьащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым, республикэм щыцIэрыIуэ уэрэджыIакIуэхэм.
  • УЭРДОКЪУЭ Женя.