ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыгъэпсэхугъуэ  кIыхьхэр  къытпоплъэ

2018-06-05

  • Дызэрыхьа тхьэмахуэм Урысей Федерацэм и цIыхухэр махуихкIэ зэкIэлъхьэужьу лэжьэнущ, ауэ абы иужькIэ нэхъ кIыхьу загъэпсэхужынущ.

  • Урысейм и махуэр, мэкъуауэгъуэм и 12-р, мы гъэм гъубжу тохуэ. Абы къыхэкIыу къэралым ЛэжьыгъэмкIэ и министерст-вэм пасэу унафэ къищтащ махуэшхуэм и пэ къихуэ щэбэтым (мэкъуауэгъуэм и 9-м) и зыгъэпсэхугъуэр къыкIэлъыкIуэ блыщхьэм (мэкъуауэгъуэм и 11-м) ягъэIэпхъуэну. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Урысей Федерацэм щыпсэухэм Iэмал ягъуэтынущ махуищкIэ зэкIэлъхьэужьу (мэкъуауэгъуэм и 10-м, 11-м, 12-м) зэрыхуейм хуэдэу я зэманыр къагъэсэбэпыну.
  • КъыкIэлъыкIуэ тхьэмахуэм цIыхухэр я IэнатIэм щыпэрыувэжы-нур бэрэжьейращ (мэкъуауэгъуэм и 13-м). АрщхьэкIэ абыхэм ящыщ куэдыр зэрылэ-жьэнур махуитI къудейщ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мэкъуауэгъуэм и 15-р НэщIикIыж хьидщ икIи а махуэр муслъы-мэн республикэхэу Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Дагъыстэным, Шэшэным, Ингушым, Тэтэрстаным, Башкортаста-ным, нэгъуэщI щIыпIэхэми зыгъэпсэхугъуэу щытынущ. Аращи, аргуэру махуищкIэ зэкIэлъхьэужьу (мэкъуауэгъуэм и 15-м, 16-м, 17-м) дыдэсынущ.
  • Хьэтау Ислъам.