ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зырамыку хухаха саугъэт

2018-05-08

 • Илъэс къэси хуэдэу, Налшык и ипподромым и шы къэжэгъуэ лъэхъэнэр накъыгъэм и 1-м къыщызэIуахащ. Езы зэхьэзэхуэхэри ахэр щызэпагъэуам ирихьэлIэу екIуэкIа зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэри хуабжьу я гум дыхьащ шыгъажэм кърихьэлIахэм.

 • Зэхыхьэр къыщызэIуахым къызэхуэсахэм Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэмкIэ, шы зыгъэхъухэмрэ шууейхэмрэ лъэхъэнэщIэм къриубыдэу ехъулIэныгъэ куэд зыIэрагъэхьэну ехъуэхъуащ КъБР-м и Правительствэм  и УнафэщIым и япэ къуэдзэ — мэкъумэш хозяйствэмкIэ министр Говоров Сергейрэ «Урысейм и ипподромхэр» ОАО-м и генеральнэ директор Дмитриев Дмитрийрэ.
 • Шыгъажэ махуэр къызэIуахащ «ПэщIэдзэ» саугъэтым щIэбэнахэм. Абы хэтащ илъэсиплI нэхърэ нэхъыжь шы-хэр. Километри 2-м къыщызэдэжащ шы цIэрыIуэ куэд. Щхьэусыгъуэ зэмылIэу-жьыгъуэхэмкIэ зэхьэзэхуэм шы зыбжа-нэ хэкIа нэужь, гурыIуэгъуэ хъуащ саугъэтым щIэбэныну шитIыр. Ар Сэкрэкхэ  я шы заводым щагъэхъу, иджыри къэс зэи къыхамыгъэщIа Чингисхъанрэ Iуащхьэмахуэрэ Урысей Ипщэмрэ я кубокхэр, саугъэт лъапIэ зыбжанэ къэзыхьа Би-токъухэрэ Къудейхэрэ яш Скай Арчрэт. Мастер-тренер Бахъуэмрэ мастер-шууей Къэшыргъэмрэ я нэIэ щIэт Чингисхъан къызэдэжэм и япэ секундхэм щегъэжьауэ бжьыпэр иубыдри, километри 2-м и кIуэцкIэ зыри япэ иригъэщакъым. Абы пкъы ныкъуэкIэ къыкIэрыхуащ Скай Арч. ЗэкIэлъхьэужьу ещанэ саугъэтышхуэ къэзыхьа Чингисхъан зэригъэпэща рейтинг баллхэм бжыгъэ- хэм Iэмал кърет УФ-м и Президентым и саугъэтым е «Лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэм» щIэбэныну. Президентым и саугъэтыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэм хэтыну IэмалыфIхэр иIэщ Скай Арчи.
 • Махуэшхуэм и къызэдэжэ нэхъыщхьэу щытар «Шыгъажэ лъэхъэнэр къызэрызэIуахам» и саугъэтыр къэхьыным теухуарщ. Метр 1800-м къыщызэдэжахэм нэхъ жыджэру къахэкIащ Пантилей. Битокъухэрэ Къудейхэрэ я шыр текIуэныгъэм хуашащ мастер-тренер Аломрэ мастер-шууей Панжокъуэмрэ.
 • Струна и саугъэтыр къэхьыным хухэха къызэдэжэм къигъэлъэгъуащ илъэсищ зи ныбжь шыбзхэм метр 1400-рэ гъуэгуанэр нэхъ псынщIэу къызэпызычар. Апхуэдэу къыщIэкIащ «Малкинский» шы заводым и гъэхъун Фараонкэ. Шыр егъасэ мастер-тренер Алокъуэм.  Ар къигъэжащ япэ категорие зиIэ шууей Шыкъым.
 • Метр 1200-м къыщызэдэжащ япэу    утыку къихьэ илъэситI зи ныбжь шыхъухэр. Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Аттоевым и саугъэтыр къихьащ Ингушым къикIа Зязиковым иш Мистер Черчилль. Абы тесащ дунейпсо категорие зиIэ Албердыр.
 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Евтушенкэ и саугъэтыр ихьащ Къардэн А. и Кадалега шыбзым. Ар къигъэжащ мастер-шууей Сыжажэм.
 • Гонор и саугъэтым метр 1200-м щыщIэбэнахэм куэд зыпэмыплъа къыщыхъуащ. Битокъухэрэ Къудейхэрэ я гъэхъун Шторм Оф Рейс шыбзыр къатежащ зэхьэзэхуэм хэта адреихым. Шыр текIуэныгъэм хуашащ мастер-тренер Аломрэ мастер-шууей Панжокъуэмрэ.
 • «Майский» саугъэтыр илъэсиплI зи ныбжь шыхэм я деж къыщихьащ «Алим-Агро» фирмэм и гъэхъун Русич. Шыр егъасэ Быгуэм. Къэзыгъэжар мастер-шууей Панжокъуэрщ.
 • Шыгъажэ лъэхъэнэр къыщызэIуахым ирихьэлIэу екIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ артист Къардэнгъущ Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум хухаха саугъэтым ехьэлIа къызэдэжэр. Абы щIэбэнащ илъэсищ нэхърэ нэхъыжь адыгэшхэр. Саугъэтыр ягъэуващ КъардэнгъущIхэ я лъэпкъымрэ Псыгуэнсу  къуажэ администрацэмрэ.
 • Шы къэжэгъуэхэр щызэпагъэухэм деж къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ эстрадэм и артистхэм, спорт гимнастикэмкIэ «Налшык» клубым и гъэсэнхэм. КъБР-м и Лъэпкъ музейм и директор Накуэ Феликс игъэлъэгъуащ сэшхуэкIэ зэуэкIэм и Iэмалхэр. Шыгъажэм еплъыну къэкIуахэр хуабжьу дихьэхауэ кIэлъыплъащ Налшык дэт шы-спорт комплексым зыщыгъасэхэм шыхэр къызэрагъафэм, «Кавказ джэгухэм» щытекIуа Аруан районымрэ республикэм и командэ къыхэхамрэ кIапсэшхуэкIэ зэрызэпекъуам. Сабийхэм папщIэ джэгупIэ щхьэхуэхэр къызэрагъэпэщауэ щытащ.
 • КъыкIэлъыкIуэ шыгъажэ махуэр Налшык и ипподромым щызэхэтынущ накъыгъэм и 9-м. Абы щыщIэбэнынущ ТекIуэныгъэ Иным и саугъэтхэм.
 •  
 • КЪАН Андемыр.
 • Сурэтыр Толгуров Камал трихащ.