ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Саугъэт нэхъыщхьэр Голден Соул къехь

2018-05-15

  • Хабзэ зэрыхъуауэ, накъыгъэм и 9-м Налшык  шыгъэжапIэм щыIурт зауэ илъэсхэм я уэрэдхэр, къекIуалIэхэм сэлэт кашэ, лъэкъумрэ кхъуейрэ ирагъэшхырт.

  • Нэхъыщхьэращи, ТекIуэныгъэм и махуэм и щIыхькIэ ягъэхьэзыра саугъэтхэр ягъэджэгурт. Шыгъажэ зэпеуэм кIэлъыплъыну къызэхуэсахэм ТекIуэныгъэм и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ — мэкъумэш IэнатIэмкIэ министр Говоров Сергей, Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэр къызэщIэзыубыдэ «Урысейм и ипподромхэр» ОАО-м и щIыналъэ унафэщI Щоджэн Хьэчимрэ «Урысейм и ипподромхэр» ОАО-м Налшык щиIэ къудамэм и унафэщI АфIэунэ Аслъэнрэ.
  • Саугъэт нэхъыщхьэм — ТекIуэныгъэм и махуэм и щIыхькIэ ягъэувам — щIэбэнащ илъэсищ зи ныбжь шыхэр, абыхэм метр 1600-рэ гъуэгуанэр къызэпачащ. Куэдыр зыпэмыплъауэ а саугъэтыр къихьащ зы дакъикъэрэ секунд 45,2-м къриубыдэу гъуэгуанэр къызэзынэкIа Голден Соул шым (Быф А. ейм). Ар я фIыгъэщ мастер-тренер Алокъуэмрэ япэ категорие зиIэ шууей Шыкъымрэ. Къыхэдгъэщынщи, Голден Соул къызэринэкIащ и хьэрхуэрэгъу лъэщхэу, «американхэу» Стрит Свиперрэ Буранрэ.
  • Нэгъабэ ТекIуэныгъэм и махуэм и саугъэтыр къэзыхьар Сэкрэкхэ яш Голден Стритт. Шы нэхъыжьхэр къыщызэдэжа иджырей зэхьэзэхуэм абы къыщихьащ 115-нэ шуудзэм и саугъэтыр. КилометритI гъуэгуанэм абы къыщызэринэкIащ Иц Э Бойрэ нэгъуэщI хьэрхуэрэгъу лъэщхэмрэ. ТекIуар и гъэсэнщ мастер-тренер Бахъуэ М., ар къигъэжащ япэ категорие зиIэ шууей Къашыргъэ З.
  • Дзэ щIыхьым и къалэ Налшык и саугъэтым папщIэ къызэдэжащ илъэсищ зи ныбжь шыхэр. Метр 1600-рэ гъуэгуанэм щытекIуащ Спэниш Глори. Ар текIуэныгъэм хуашащ мастер-тренер Аломрэ ар къэзыгъэжа мастер-шууей Панжокъуэмрэ.
  • «Налшык» хьэлвэ заводым ей, илъэсищ зи ныбжь Чиф Пайлот, хьэрхуэрэгъу лъэщхэу Ликсмайл, Эксклюзив Джой, Макар сымэ ятежри, (мастер-тренерыр Балъкъэрырщ, мастер-шууейр Хьэмызырщ) метр 1600 гъуэгуанэм щызыIэригъэхьащ Совет Союзым и ЛIыхъужь Яхэгуауэ Михаил и фэеплъ саугъэтыр.
  • Совет Союзым и ЛIыхъужь Байсултанов Алим и фэеплъ саугъэтым щхьэкIэ къызэдэжащ илъэситI зи ныбжь, иджы япэу утыкум къихьэ шыхэр. Метр 1200-рэ гъуэгуанэр къыщызэпачым къыхэжаныкIар «Алим-Агро» фирмэм и Благостный шырщ. Тренерыр Токъмакъырщ, къэзыгъэжар мастер-шууей ПщыукIырщ.
  • ЛIыхъужьхэм, Хэку зауэшхуэм хэтахэм я фэеплъ саугъэтыр лъысащ Джарик. Ар ейщ ЦIагъуэм, тренерыр Уэтэрырщ, къэзыгъэжар мастер-шууей ПщыукIырщ.
  • КъыкIэлъыкIуэ шыгъажэр екIуэкIынущ мэкъуауэгъуэм и 16-м.
  • ДЫЩЭКI  Альберт.