ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэ  увыпIэр  яубыд

2018-05-17

  • КъБР-м ТхэквондомкIэ и федерацэм и президент Щокъарэ Хьэзрэталий хъы-бар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Кубок Пятигорья» тхэквондомкIэ зэхьэзэхуэм ди республикэм и гъэсэнхэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ.

  • Пятигорск къалэм дэт «Импульс» спортым и уардэунэм мэлыжьыхьым и 14-15-хэм щекIуэкIащ тхэквондомкIэ VIII щIыналъэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ я ныбжь елъытауэ гупищу гуэша спортсмен ныбжьыщIэ 350-м щIигъу.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа спортсменхэм зэхьэзэхуэм псори зэхэту медаль 56-рэ къыщахьащ. Абыхэм ящыщу 22-р дыщэщ. Ди щIалэхэм япэ гуп увыпIэр яубыдащ.
  • КЪЭХЪУН  Бэч.