ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iущыцэхэр утыку къохьэ

2018-04-24

  • КъытщIэхъуэ щIэблэм хэкупсэ гъэсэныгъэ егъэгъуэтыным, зыщыпсэу къэралым, щIыналъэм я тхыдэр ящIэу къэгъэтэджыным хуэгъэпсауэ ди республикэм Iуэхугъуэ куэд къыщызэрагъэпэщ.
  •  
  • Абыхэм ящыщщ «Iущыцэхэр» щIыналъэпсо джэгу-зэпеуэр. Бахъсэн районым хыхьэ курыт школхэм тхыдэмкIэ щекIуэкIа апхуэдэ зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэр иджыблагъэ щызэхашащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм.
  • Зэпеуэм хэтащ абы и щIыпIэ Iыхьэхэм пашэ щыхъуа школакIуэ гупхэр. НыбжьыщIэхэр зэхьэзэхуащ «Пащтыхь Александр II и тепщэгъуэм къэралым игъуэта зыужьыныгъэр» темэмкIэ.
  • — Бахъсэн щIыналъэм щылажьэ курыт школхэм, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс щокIуэкI предмет зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ олимпиадэхэр. Нобэ КъБКъУ-м кърагъэблэгъащ щIыпIэхэм тхыдэмкIэ щекIуэкIа апхуэдэ зэпеуэм къыхэжаныкIа ныбжьыщIэхэр. ФIыщIэ яхудощI ар зи жэрдэм щIэныгъэлIхэм, — жиIащ районым егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм и унафэщI Абрэдж Тамарэ. — Ди школакIуэхэр нэхъ ипэIуэкIэ зэхьэзэхуащ «Пётр Езанэм и зэманыр», «Бекович-Черкасскэ пщыхэм Урысейм къэрал къулыкъу зэрыхуащIар» унэтIыныгъэхэмкIэ. АбыхэмкIэ щIэныгъэфI къэзыгъэлъэгъуахэр иджы тхыдэм и нэгъуэщI лъэхъэнэм зэрыщыгъуазэр наIуэ къащIынущ.
  • «Пащтыхь Александр II и теп-щэгъуэм къэралым игъуэта зыужьыныгъэр» унэтIыныгъэмкIэ зэпеуэну утыку къихьа ныбжьыщIэ 12-м абыкIэ щIэныгъэ куу къагъэлъэгъуащ. ШколакIуэхэм ябгъэдэлъ зэфIэкIхэм набдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъащ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м Урысейм и тхыдэмкIэ и кафедрэм и профессор Кузьминов Пётр зи пашэ къэпщытакIуэ гупыр.
  • Щыуэ зэщхьэщыхауэ екIуэкI зэпеуэм ещанэ увыпIэр къыщихьащ Ислъэмей къуажэм дэт курыт школ №4-м и 10-нэ классым и еджакIуэ КъуэщIысокъуэ Идар. ЕтIуанэ хъуащ Зеикъуэ жылэм дэт курыт школ №4-м и 11-нэ классым щеджэ Ует Анзор. НэхъыфI дыдэу къалъытащ Бахъсэнёнок къуажэм дэт курыт школ №2-м и еджакIуэ Шырыт Разитэрэ Зеикъуэ жылэм дэт курыт школ №4-м и 8-нэ классым щеджэ Щомахуэ Альбертрэ.
  • ТекIуахэм хуагъэфэщащ Бахъсэн районым егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъхэр, саугъэт лъапIэхэр.
  •  
  • Тамбий  Линэ.