ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Аруан щIыналъэм и пщащэ нэхъ дахэр

2018-04-21

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Адыгэ пщащэ» республикэпсо зэпеуэм и район Iыхьэр Нарткъалэ щекIуэкIащ. Зы мазэм къриубыдэу пщащэ щIыкIафIэхэр къуажэ утыкухэм щызэпеуэри, абы къыщыхэжаныкIахэр район зэхьэзэхуэм щызэхуэзэжащ.
 •  
 • Махуэшхуэм кърихьэлIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, зэпеуэм и жэрдэмщIакIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ Ацкъан Руслан, Аруан район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Атэлыкъ ФатIимэ, Нарткъалэ администрацэм и Iэтащхьэ Баттий Исмэхьил, Псыгуэнсу къуажэ администрацэм и унафэщI Къанкъул Хьэчим, Нарткъалэ щIыпIэ самоуправленэм и советым и Iэтащхьэ, Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэм и унафэщI Бэлахъуэ Хьэсэнбий, КъАХ-м и Аруан район къудамэм и унафэщI КъущхьэтIу Хьэутий, нэгъуэщIхэри.
 • Хъыджэбзхэм къапэщыта Iуэхухэр тыншу пхужыIэнутэкъым. КъэпщытакIуэ гупыр кIэлъыплъырт пщащэхэр пщэфIэным зэрыхуэIэкIуэлъакIуэм, я анэдэлъхубзэр зэрышэрыуэм, къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэр зэращIэм, къэфэным зэрыхуэIэзэм, бзылъхугъэр дэзыхьэх лъэпкъ IэщIагъэхэм зэрыхэзагъэм. А псом къадэкIуэу, гулъытэ хуащIырт хъыджэбзхэм я утыку къихьэкIэми, зыIыгъыкIэми, ящыгъ фащэхэр Iэпкълъэпкъым зэризагъэми.
 • Хъыджэбзхэр кIэщIущу, зэгъэпэщауэ утыку къихьащ, уеблэмэ зи къалэныр театр теплъэгъуэу зэхэгъэувауэ зыгъэлъэгъуаи, зи псалъэр поэмэ жыпхъэм изагъэу зыгъэпсаи яхэтащ.
 • «Адыгэ пщащэ» зэхьэзэхуэр махуэшхуэ пэлъытэу къызэрагъэпэщати, цIыхухэр куэдт икIи къыхагъэщырт зэхьэзэхуэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр, къыдэкIуэтей щIэблэр адыгэ хабзэмрэ лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэмрэ щIэпIыкIынымкIэ сэбэпышхуэ зэрыхъур. А псори зэгъэпэщауэ районым щегъэкIуэкIыныр зи пщэ дэлъар Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэм и унафэщIым и къуэдзэ Зыхьэ Оксанэщ. Абы къыдэIэпыкъуащ Аруан районым ЕгъэджэныгъэмкIэ и IуэхущIапIэр, школ унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр.
 • Пщащэхэм я утыку къихьэгъуитхур зэфIэкIа нэужь, къэпщытакIуэ гупыр зэчэнджэщри увыпIэхэр ягуэшащ:
 • Аруан районым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм Гран-при саугъэт нэхъыщхьэр къыщызыхьар Псынабэ къуажэм щыщ, КъБКъУ-м и юридическэ факультетым и 2-нэ курсым щеджэ Шокъум Iэминэщ, аращ «Адыгэ пщащэ-2018» республикэпсо зэпеуэм Аруан куейм икIыу хэтынури.
 • Япэ адыгэ пщащэ хъуащ Молэ Миланэ (Джэрмэншык).
 • ЕтIуанэ адыгэ пщащэ хъуащ Тохъусарэ Сюзаннэ (Шэрэдж Ищхъэрэ).
 • Ещанэ адыгэ пщащэ хъуащ Щоджэн Дианэ (Аруан къуажэ).
 • Пщащэ щIыкIафIэу къалъытащ Гъуэгунокъуэ Iэминэ (Псыгуэнсу), пщащэ нэфIэгуфIэу къыщIэкIащ Гъубжокъуэ Линэ (Нарткъалэ), пщащэ IэпэIэсэу зыкъигъэлъэгъуащ Мыз Саидэ (Псыгуэнсу).
 • Зэпеуэм хэта хъыджэбзхэми къызэгъэпэщакIуэхэми псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ икIи саугъэтхэр иратащ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, Бэлахъуэ Хьэсэнбий, Дохъушокъуэхэ Мадинэрэ Каринэрэ.
 • ЗэIущIэр ягъэдэхащ Псыгуэнсум ЩэнхабзэмкIэ и унэм и къэфакIуэ гупым (зыгъасэр Мыз Хьэжмуратщ), Нарткъалэ щыIэ «Къэбэрдей» къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм (зыгъасэр ХьэхъупащIэ Заурщ), уэрэджыIакIуэхэм. Усэ дахэу къеджащ илъэс зыбжанэ фIэкIа зимыныбжь Маргъущ Тамерланрэ Къардэн Ильянэрэ.
 •  
 • НэщIэпыджэ  Замирэ.