ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэнатIэщIэм псори щогуфIыкI

2018-03-24

  • Май къалэм иджыблагъэ къыщызэIуахащ сабий- хэм щIэныгъэ гуэдзэн егъэгъуэтыным хухэхауэ Налшык щылажьэ «Дыгъэпс къалэм» и къудамэ.
  •  
  • «Дыгъэпс къалэм» и япэ къудамэр нэгъабэ Тэрч къалэм къыщызэIуахауэ, ехъулIэныгъэ иIэу мэлажьэ. Май къалэм къыщызэIуахам хэтщ технопарк (робоквантум), шахматымкIэ клуб, уэрэд жыIэнымкIэ студие, арт-студие, творческэ проектхэмкIэ центр.
  • — Ди къудамэм и къалэн нэхъыщхьэр ди сабийхэм я щIэныгъэ лъабжьэр гъэбыдэнымрэ зэманым къигъэув щапхъэхэм тету абыхэм ядэлэжьэнымрэщ. Дэ икъукIэ дыщогуфIыкI ди хъуэпсапIэр къызэрыдэхъулIам, — жиIащ Май щIыналъэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и управленэм и унафэщI Маерле Галинэ.
  • Абы апхуэдэу къыхигъэщащ, сабий нэхъыбэм дяпэкIэ гуэдзэн щIэныгъэ зэрыбгъэдалъхьэфынур. КъищынэмыщIауэ, сабий къэс щхьэхуэу дэлэжьэну, дэтхэнэми и зэфIэкIхэр здынэсыр къахутэу, нэхъри зрагъэужьыну Iэмал ягъуэтынущ.
  • Шэрэдж Дисэ.
  •