ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-03-03

 • ЗыдэIэпыкъупхъэм зыщIагъэкъуэн папщIэ
 • Адыгей.Республикэм  и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат  зыкъригъэхьэлIауэ къызэIуахащ Адыгейм и Промышленностым зегъэужьынымкIэ фонд.
 •  
 • Ар къызэрагъэпэщащ 2017 гъэм и жэпуэгъуэм. АР-м и министрхэм я кабинетымрэ промышленностым зегъэужьынымкIэ федеральнэ фондымрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуауэ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ.
 • — Адыгейм и промышленнэ предприятэхэм къагъэлъэгъуащ экономикэ щытыкIэ гугъум зэрыпэлъэщыр, къыщIагъэкIым зэрыхагъахъуэр. Илъэс кIуам промышленностым къыщIигъэкIыр проценти 103,5-м нэсащ. А IэнатIэм зегъэужьыныр республикэм и экономикэр гъэбыдэным и хэкIыпIэ нэхъыщхьэхэм язщ, — жиIащ КъумпIыл Мурат.
 • Адыгейм и премьер-министрым и къуэдзэ Сабий Вячеслав къызэрыхигъэщамкIэ, щIыналъэм промышленностым зегъэужьынымкIэ и фондым сом мелуан 30 илъэс къэс ягъэкIуэнущ республикэм  и бюджетым къыхэкIыу.
 •  
 • «Архъыз» зыгъэпсэхупIэми Iэ щаIэтынущ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Урысейм и Президентыр щыхахыну пIалъэм лэжьэну хэхыпIитI къыщызэIуахынущ КъШР-м и «Архъыз» зыгъэпсэхупIэмрэ  клиникэ сымаджэщымрэ. Псори зэхэту республикэм  щылэжьэнущ хэхыпIэ   251-рэ.
 •  
 • УФ-м и Президентыр щыхах махуэм Домбей зыщызыплъыхь, зыщызыгъэпсэху цIыхухэми Iэ щаIэтыфынущ мы поселкэм и хэхыпIэм.
 • 2018 гъэм щIышылэм и 1-м тепщIыхьмэ, республикэм и хэхакIуэхэр цIыху мин 301,1-рэ мэхъу. Абыхэм ящыщу зы минрэ щитхур илъэс 90 ныбжьым итхэрщ е  абы  щхьэдэхахэрщ.   Республикэм  щыщ цIыху мини 3-м нэблагъэм мы гъэм япэу Iэ яIэтынущ.
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.