ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык дыгъуасэрэ нобэрэ

2018-03-01

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Любимый город» («ФIыуэ слъагъу къалэ») фIэщыгъэм щIэт сурэтылъэм и етIуанэ Iыхьэр.
 •  
 • Япэ къыдэкIыгъуэм, «Пасэрей Налшык» фIэщыгъэм щIэтым, XIX лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэм (1917 гъэм) ди къэралым къыщыхъуа Iуэхугъуэхэм, революцэм ипэ лъэхъэнэм Налшык траха сурэтхэр, абы къедзылIа щIыпIэхэр къыщыгъэлъэгъуащ.
 • 1918 гъэм щегъэжьауэ 40 гъэхэм нэсыху, Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм зэтракъута къалэр уи нэгу къыщIегъэувэ «Пасэрей иджырей Налшыкым».
 • Революцэ нэужь зэман хьэ- лъэр, граждан зауэр, совет зэманым къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэр, тхыдэм и напэкIуэцI нэгъуэщI куэди щызэхуэхьэсащ абы. Къалэракъым, цIыхухэращ нэхъыбэу а Iыхьэм къытещыжыр.
 • 30 гъэхэм къэщIэрэщIэжын щIэзыдза Налшык ухуэныгъэщIэ куэд къыщрагъэжьат. 1933 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм ирагъэкIуэкIа архитектурэ конференцым иужь къа-лэм зиужьын щIидзат, абы щыгъуэщ и нагъыщэ хъуа ухуэныгъэхэр къыщызэфIагъэувар. Апхуэ-
 • дэхэщ «Налшык», «Турист» хьэщIэщхэр, «Октябрь» кинотеатрыр, Къэбэрдей уэрамым тетхэр, нэгъуэщIхэри.
 • 40 гъэхэм къалэр къыпхуэмыцIыхужыну зэхэкъутат, нэмыцэхэм Налшык щаубыдам унэ нэхъыфIу дэтыр Iисраф зэтращIат. А лъэхъэнэри наIуэу уи нэгу къыщIегъэувэ сурэтылъэм. Ар зэхэзыгъэувахэм къалэн нэхъыщхьэу зэхуагъэувыжар ди къалэм иIа теплъэр, тхыдэр нэхъ гурыIуэгъуэ, нэIурыт щIынырщ.
 • ТхылъымпIэфIкIэ тедза а тхылъым Налшык фIыуэ зылъагъу дэтхэнэри щыгуфIыкIынущ.
 •  
 • Тэрчокъуэ Дисэ.