ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-02-01

 • Сом 1 мелардым нэс
 • Адыгей.Республикэм и къалащхьэмрэ Мейкъуапэ райо- ным хыхьэ къуажэхэмрэ псыкIэ къызэгъэпэщыным федеральнэ бюджетым сом мелардым нэс къыхуиутIыпщынущ. Абы теухуа унафэм Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и и УнафэщI Медведев Дмитрий.
 •  
 • Адыгейм туризмэм зыщегъэужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ Мейкъуапэрэ Мейкъуапэ районымрэ щыпсэухэр псыкIэ къызэгъэпэщыным. А лэжьыгъэр илъэсищым къриубыдэу зэфIагъэкIынущ. Къэрал Думэм бюджетхэмрэ налогхэмкIэ и комитетым хэт Резник Владислав нэхъапэIуэкIэ зэрыжиIамкIэ, УФ-м и Правительствэм псори зэхэту а Iуэхум сом меларди 3-м щIигъу хухихынущ. Къызэрыхэдгъэщащи, 2018 гъэм сом 1 мелардым нэс (мелуан 996,5-рэ), 2019 гъэм — сом 1 мелардрэ мелуан 41,3-рэ къратынущи, абы и фIыгъэкIэ псыкIуапIэ километри 120,6-рэ яукъуэдиифынущ.
 •  
 • ЛэжьыгъэкIэ къызэрагъэпэщ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и IуэхущIапIэм 2017 гъэм лэжьапIэ къахуигъуэтащ илъэс 30 ныбжьым нэмыса щIалэгъуалэ мини 2,3-м. Ар ипэ ита илъэсым елъытауэ процент 18-кIэ нэхъыбэщ.
 •  
 • IуэхущIапIэм и къудамэм и унафэщI Узденовэ Ксанэ зэрыжиIамкIэ, иужьрей илъэсхэм республикэм нэхъ зэпэлъытауэ щыбгъэдохьэ IэщIагъэр къыхэхыным. «ЩIалэгъуалэм трагъащIэ щIэупщIэ зиIэ IэщIагъэхэм икIи ар тэмэмщ», — къыхигъэщащ Узденовэм.
 • 2017 гъэм зи щIалэгъуэ цIыху 16-м сатум, хьэлъэхэр къешэкIыным, Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэным ехьэлIа я лэжьыгъэ зэтраублащ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэми сом мин 58,8-кIэ дэIэпыкъуащ къэрал программэм ипкъ иткIэ. Республикэм и щIалэгъуалэ лэжьапIэншэхэм ящыщу 300-р щIэупщIэ зиIэ IэщIагъэхэм хурагъэджащ. Къапщтэмэ, шофёр, пщафIэ, слесарь, щхьэщIэщэ IэщIагъэхэм.
 •  
 • Наурум и президентым хуэзащ
 • Абхъаз.Республикэм и лIыкIуэхэр щыIащ Науру Республикэм. Абхъазым хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министр Кове Даур хуэзащ а къэралым и президент Дивавеси Вакэ. Лъэныкъуэхэр тепсэлъыхьащ зэрызэдэлэжьэнум, я зэпыщIэ-ныгъэхэм зэрызрагъэужьы-нум.
 •  
 • Кове Даур Дивавеси Вакэ фIыщIэ хуищIащ Науру Республикэр къэрал щхьэхуит зэрыхъурэ илъэс 50 зэрырикъур щагъэлъапIэм зэрырагъэблэгъамкIэ. Апхуэдэуи жиIащ къэралитIым я зэпыщIэныгъэм лъабжьэ зэрыхуэхъуар нэгъабэ шыщхьэуIум Наурум и президентыр Абхъазым зэрыщыIар. Кове Даур Дивавеси Вакэ иритыжащ Абхъазым и президент Хаджимбэ Рауль зэрыригъэблагъэр, Абхъаз зауэр текIуэныгъэкIэ зэриухрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур зэрагъэлъапIэм хэтыну.
 • ЗэIущIэм ирихьэлIащ Абхъаз Республикэм и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ Харазие Саидрэ дунейпсо организацэхэм ядэлэжьэнымкIэ департаментым и унафэщI Гагулие Артуррэ.
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.