ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-01-18

  • УнагъуэщIэ  450-м щIигъум ядэIэпыкъуащ
  • Къэрэшей-Шэрджэс. Я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ къэралыр зыдэIэпыкъуа унагъуэщIэхэм нэгъабэ процент 15-кIэ хэхъуащ.
  •  
  • Республикэм егугъуу щагъэзащIэ унагъуэщIэхэр псэупIэкIэ къызэгъэпэщыным хухэха программэр.  2017 гъэм субсидие иратащ унагъуэщIэ 460-м.  КъШР-м ТуризмэмкIэ, курортхэмрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэм зэрыжиIамкIэ, къэралыр зыдэIэпыкъунухэм япэ ирагъэщыр сабий куэд зиIэ унагъуэхэращ.
  •  
  • Адыгейм къыдихьэххэм къахохъуэ
  • Адыгей. Республикэм къыдихьэх зыгъэпсэхуакIуэхэм къахохъуэ. ИлъэсыщIэ щIымахуэ зыгъэпсэхугъуэм Адыгейм щыIащ турист, зыплъыхьакIуэ мини 100-м щIигъу.
  • Адыгей Республикэм Туризмымрэ курортхэмкIэ и комитетым и пресс-IуэхущIапIэм щыгъуазэ дызэ-рищIамкIэ, Адыгейм зы- щызыгъэпсэхуну мурад  зыщIахэр республикэм къэкIуащ ИлъэсыщIэр къимыхьэ щIыкIэ абыхэм хьэщIэщхэр къыхахащ мазэ бжыгъэ ипэкIэ.
  • Зызыгъэпсэхухэр бгыхэм щызокIуэ, лыжэхэмрэ IэжьэхэмкIэ къожэх, псыхуабэ къыщIэжхэм хохьэ. Къыхэдгъэщынщи, щIышылэм и 20 — 21-хэм Лъагъуэныкъуэ щекIуэкIынущ хьэзыщIэщIахэмкIэ бгылъэ лъагапIэхэм къыщызэдэжэныр.
  • УЭРДОКЪУЭ  Женя.