ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псейм и щэхухэр

2017-12-21

  • Мы махуэхэм Налшык къыщызэIуахащ ИлъэсыщIэ псейхэр щащэну бэзэрхэр. Ахэр 8 мэхъу.
  •  
  • КъБР-м щхъуантIагъэхэр щагъэкI и хозяйствэхэм я IэщIагъэлIхэм дэтхэнэ зы щэхуакIуэми гулъытэ хуащI, псей жыгхэм ехьэлIауэ ящIапхъэхэмкIэ чэнджэщ щхьэпэхэр ират. Абыхэм къызэрыджаIамкIэ, псом япэу псейм и къудамэхэм еплъыпхъэщ. Абы гъуэжьыфэ къыщIыхьэу хуежьамэ, ар куэд- рэ зэрыщымытынум и нэщэнэщ. Къимыдэ- кIэ, жыгыр вгъэсыси, и тхьэмпэ мастэхэр имыкIуапIэмкIэ тефлъащIэ — жыгыщIэм и тхьэмпэхэр къыпыхунукъым. Жыгыр къэфщэхуа нэужь, занщIэу унэ хуабэм щIэвмы- хьэу бжэIупэм е балконым махуэ зыбжанэкIэ щыфIыгъ, нэхъыбэрэ щIэращIэу щытыну фыхуеймэ. Псей лъэдий гъумхэр нэхъ бэшэчщ. Фэтэр куэд хъу унэ зэтетхэм ИлъэсыщIэ псейр щыбгъэувыным гугъуехь нэхъыбэ пыщIащ. Ахэр батарейхэм я пэIэщIэу, Iэмал имыIэмэ, псы зэрыт кумбыгъэ и гъунэгъуу щытмэ нэхъыфIщ. Куэдыр зэрыщыгъуазэщи, иужьрей илъэсхэм псей жыг цIыкIухэм ятIэр зэрыкIэщIэлъу ящэ. ИлъэсыщIэ дауэдапщэхэм яужькIэ ахэр куэбжэпэхэм, унэ бжэIупэхэм щыхэпсэж хъунущ, щIыуэпсым хэщIыныгъэ едмыту. ИлъэсыщIэр икIыу кIэрыхубжьэрыху зэхуэхьэсыпIэхэм щыхыфIадзэж жыгхэм ятеухуауэ нэгъабэ Iуэху щхьэпэ коммунальщикхэм къыхалъхьащ: псей гъуахэр къалэм къыщызэщIакъуэжу, псори зэгъусэу ягъэсмэ, щIыгъэпшэр хъарзынэ мэхъу.
  • Шэрэдж Дисэ.