ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-12-21

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 25
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «ЩIымахуэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Ди щIыналъэм щыпсэу цIыхухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «Бгыхэмрэ мывэхэмрэ я лъахэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Илъэс 460-рэ хъуауэ дызэгъусэщ». Тхыдэм и напэкIуэцIхэр литературэмрэ гъуазджэмрэ къызэрыхэщыр (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Жылагъуэ Iуэху». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Тау Пщыкъан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Парламентым и сыхьэт» (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 26
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «ТекIуахэр». БэнакIуэ Нурмагомедов Хьэбиб (12+)
 • 6.50 «ЩIэныгъэр-гъуазэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Жылагъуэ Iуэху». Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор Тау Пщыкъан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Илъэс 460-рэ хъуауэ дызэгъусэщ». Тхыдэм и напэкIуэцIхэр литературэмрэ гъуазджэмрэ къызэрыхэщыр (12+)
 • 8.40 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Спортым и лъагапIэхэм хуокIуэ» (12+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.20 «Къуаргъ хужь». Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2017 Гайдинэ Наталье (16+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ЕфIакIуэ, ди еджапIэ». Болэтей къуажэм и еджапIэм и махуэшхуэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Ди псэлъэгъухэр». «Амра» лъэпкъ фондым и унафэщI ЛIызам Лидэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэ-кIэ) (12+)
 • 21.10 Медицинэ профилактикэмкIэ республикэ цент-рыр (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 27
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Къэухь». Литературэ зэIущIэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «ЕфIакIуэ, ди еджапIэ». Болэтей къуажэм и еджапIэм и махуэшхуэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Ди псэлъэгъухэр». «Амра» лъэпкъ фондым и унафэщI ЛIызам Лидэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 17.00 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.15 «Футбол-07» (12+)
 • 17.30 «Си гукъэкIыжхэр». РСФСР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бланауэ Быцэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 Нобэ — Урысейм и къегъэлакIуэм и махуэщ. Iуащхьэмахуэ щыIэ къэзылъыхъуэ-къегъэлакIуэ гупыр (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Адыгэхэр щIыуэпсым зэрыхущыту щытар». ЕплIанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Зумакуловэ Танзиля и усэхэр зэрыт томищ хъу тхылъыр утыку кърахьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 28
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Адыгэхэр щIыуэпсым зэрыхущыту щытар». ЕплIанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00Iуащхьэмахуэ щыIэ къэзылъыхъуэ-къегъэлакIуэ гупыр (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Зумакуловэ Танзиля и усэхэр зэрыт томищ хъу тхылъыр утыку кърахьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «ГъащIэ гъуэгу». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мамий Аслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм къет…» (16+)
 • 20.00 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Бзабзэ». Адыгэ-абхъаз макъамэхэмрэ къафэхэм-кIэ ансамблым и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 21.00 «Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щекIуэкIа зэIущIэ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 29
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.30 «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Сэралъп Мадинэ и арт-центрым щекIуэкIа зэIу-щIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Бзабзэ». Адыгэ-абхъаз макъамэхэмрэ къафэхэм- кIэ ансамблым и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «02» къулыкъущIапIэм къет…» (16+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын. ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (6+)
 • 17.40 «ЩIэдзапIэ». Дыщэидэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.25 Мультфильм (6+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Морозко». Урыс таурыхъым къытращIыкIа телепостановкэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Бзабзэ». Адыгэ-абхъаз макъамэхэмрэ къафэхэм-кIэ ансамблым и концерт. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «ЦIыхухэм я сэбэп зыхэлъым хуэлажьэу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 30
 • 6.00     «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Морозко». Урыс таурыхъым къытращIыкIа телепостановкэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Бзабзэ». Адыгэ-абхъаз макъамэхэмрэ къафэхэм-кIэ ансамблым и концерт. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.10 «ЩIэдзапIэ». Дыщэидэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын. ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (6+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «Терские казаки» къэфакIуэ гупым и концерт (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 19.00 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ». ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (12+)
 • 20.00 «ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэхъу!». КъБР-м и уэрэджыIакIуэ пажэхэр ИлъэсыщIэмкIэ къыдохъуэхъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.00 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». УсакIуэ Ахматовэ Сафарият (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 31
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.20 «Хъуромэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 6.35 «ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэхъу!». КъБР-м и уэрэджыIакIуэ пажэхэр ИлъэсыщIэмкIэ къыдохъуэхъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 7.45 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». УсакIуэ Ахматовэ Сафарият (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.40 «Бэйбики». ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (6+)
 • 15.55 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.25 «49-нэ каналым и пощт» (12+)
 • 17.10 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэхъу!». Махуэшхуэ нэтын. Абхъазым и утым кърытыкI (12+)
 • 21.00 «Хъуэхъу». ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 22.00 «Телъыджэхэр къыщыхъу жэщыр КъБР-м и ТВ-м». «МафIэ щхъуантIэ цIыкIу». ПэщIэдзэр (12+)
 • 23.45 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и ИлъэсыщIэ хъуэхъу (12+)
 • 00.00 «Телъыджэхэр къыщыхъу жэщыр КъБР-м и ТВ-м». «МафIэ щхъуантIэ цIыкIу». КIэухыр (12+)
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 25
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 Кинорежиссёр Вэрокъуэ Владимир (12+)
 • 18.25 «Вагъуэбэ». Генерал-лейтенанту отставкэм щыIэ Беппаев Суфьян къызыралъхурэ илъэс 80 ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 •  
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 26
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Лэжьыгъэм и ветеранхэу, Хэку зауэшхуэм тылым щылэжьахэу Мусей Мелхъанрэ Ахэмын Хьэлийрэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.25 «Сталинград щыщIэдзауэ Берлин нэсыху». Хэку зауэшхуэм и ветеран Бичекуев Хьэжмурат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «ЕхьэкI-къехьэкI зыхэмыт псалъэмакъ». Илъэсым кърикIуахэр. КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ (12+)
 • 18.25 «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр (12+)
 •  
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 27
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «IэщIагъэлIхэр». Урысей Федерацэм и къегъэлакIуэм и махуэщ (12+)
 • 18.30 «Тхыдэм щыщ напэкIуэцI- хэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБИГИ-м и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь Мэрзей Аслъэн (адыгэбзэкIэ) (12+)
 •  
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 28
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». КъБР-м и цIыхубэ артист Мэремыкъуэ Хъусен (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.30 «Ди щIэинхэр». Пшынауэ Че-ченовэ Iэсият (балъкъэрыбзэ-кIэ) (12+)
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «ЩIыуэпсым и илъэсыр Урысей Федерацэм». 2017 гъэм кърикIуахэр (12+)
 • 18.30 ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэхъу! (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 •  
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 29
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.40 ИлъэсыщIэ концерт
 • 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 30
 • 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 •  
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 31
 • Лажьэркъым
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Зэгъусэу дыкъоджэ. ЩоджэнцIыкIу Iэдэм. «Си гъащIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ»
 • 12.4013.00 Жанатаев Исмэхьил. «Си гъащIэм и удз гъэгъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэ». Эфир занщIэ
 • 16.2517.00 «Адыгэ уэрэдыжьхэмрэ абы и хъумакIуэхэмрэ» циклым щыщщ. КъардэнгъущI Зырамыку (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18. 3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Зэгъусэу дыкъоджэ. ЩоджэнцIыкIу Iэдэм. «Си гъащIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.40 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «ЩIымахуэ таурыхъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Дохутырыр къыдогъэблагъэ»
 • 13.4514.00 «ФIыуэ слъагъу уэрэдыр». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 Дудар Хьэутий. «Фызышэ» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «ХъыбарIуатэм и пхъуантэ цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Усыгъэм и дакъикъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 27
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 Зэгъусэу дыкъоджэ. ЩоджэнцIыкIу Iэдэм. «Си гъащIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «Гъуэгу тетхэм я радио»
 • 12.3012.45 Радиом и фондым щыщщ. «ЦIыхубэ уэрэджыIакIуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 ГушыIэ таурыхъ. «ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Кто против снеговика?» радиоспектаклыр
 • 16.2516.50 «ЩIымахуэ тхыпхъэхэр». КъБР-м и усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.5017.00 «Макъамэхэр»
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 28
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 10.1510.30 ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ. «Щыкъу анэм и гъунэгъухэр» радиорассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 12.1012.30 «И чэзу дыдэщ»
 • 12.3012.45 ТхьэкIумащIэ Аслъэн. Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 12.4513.00 Созаев Ахъмэт. «МахуэщIэм дыхуэгуфIэу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Хэкупсэхэр гъэсэн»
 • 13.4514.00 Гъэунэ Борис. «Мыл плъыжь» рассказыр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «ИлъэсыщIэм дыпожьэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Усыгъэм и дакъикъэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18. 3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 •  
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 29
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 7. 10, 10.00, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.257.45 Ганс Христиан Андерсен. «Псей» инсценированнэ таурыхъыр (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 Ретро-радио. 70-80 гъэхэм я уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.1510.30 «Вагъуэбэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.1013.00 «ИлъэсыщIэ къихьэмкIэ». Эфир занщIэ
 • 13.2513.40 Нэхущ Чэрим. «Псом щхьэкIи фIыщIэ фхузощI» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.4014.00 Усэхэр зэрыт тетрадь. «ЩIымахуэм и уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.2516.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.4517.00 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18. 3019.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 30
 • 10.1011.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 12.1012.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу».
 •  ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 12.4013.00 «ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэхъу». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 •  
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 31
 •  
 • Лажьэркъым
 •  
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, дыгъэгъазэм и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спортым теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, дыгъэгъазэм и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, дыгъэгъазэм и 27
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — Жаншэрхъ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ)(12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Махуэку, дыгъэгъазэм и 28
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Хош кел, жангы жыл!» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гуапагъэм теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр
 • 16.45 — «Набдзэгубдзаплъэхэм я клуб» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Хош кел жангы жыл!» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «Гуапагъэм теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Мэрем, дыгъэгъазэм и 29
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Хош кел, Акътон!» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Хош кел, Акътон!» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Хош кел, жангы жыл!» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Хош кел, жангы жыл!» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Щэбэт, дыгъэгъазэм и 30
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Акъмыйыкъ келеди» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Акъмыйыкъ келеди» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Акъ аппалы байрамы» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Хош кел, Акътон!» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Хош кел, Акътон!» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, дыгъэгъазэм и 31
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ». ИлъэсыщIэ хьэщIэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ». ИлъэсыщIэ хьэщIэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — «Къеблагъэ, ИлъэсыщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Акъмыйыкъ келеди» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Къеблагъэ, ИлъэсыщIэ!» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Акъ аппалы байрамы» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Акъмыйыкъ келеди» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Акъ аппалы байрамы» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)