ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-12-19

 • Мейкъуапэ и ИлъэсыщIэ псей
 • Адыгей.Республикэм и щыхьэр Мейкъуапэ ИлъэсыщIэ псейр къыщызэIуахынущ дыгъэгъазэм и 23-м. Iуэху гуапэм хэтынущ таурыхъ лIыхъужьхэр.
 •  
 • Мейкъуапэ щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ къапоплъэ илъэсыщIэ джэгухэр, зэпеуэхэр, абыхэм я нэгу зрагъэужьынущ щыхьэрым и гуп нэхъыфIхэм. Махуэшхуэ зэхыхьэхэр яублэнущ гъуазджэм и IэпщIэлъапщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр щащэну жармыкIэмкIэ. Адыгейм и щыхьэрым щыпсэухэмрэ и хьэщIэхэмрэ щыгуфIыкIынущ сурэт зытехыпIэхэмрэ сабий аттракционхэмрэ хуэщIа щIымахуэ къалэ цIыкIум. Шэджагъуэ нэужьым къызэIуахынущ къэфапIэ утыкур.
 •  
 • «Ателика   Крокус» хьэщIэщ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Дыгъэгъазэм и пэ махуэм и бжэхэр зэIуихащ Домбей поселкэм и кум щаухуа «Ателика Крокус» бгы-лыжэ хьэщIэщым.
 •  
 • Домбей зыгъэпсэхупIэм фIыуэ щыгъуазэщ щIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм дихьэххэр, абы щыIэщ зыбгъэпсэхун, къэбжыхьын папщIэ узыхуеину псори: гъуэгухэр зэпэщщ, Кавказ бгыхэм я дахагъым уетхьэкъу.
 • КъатиплIу зэтет хьэщIэщым пэш 67-рэ хэтщ. Уасэм хохьэ «Бештау» рестораным щыпщI хъуну пщэдджыжьышхэр.
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.