ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Юнармейцхэм я пэш къызэIуах

2017-11-14

  • Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №9-м къыщызэIуахащ «Юнармия» пэш. ПщIантIэм щызэхуэсат Налшык къалэ округым и курыт еджапIэхэу №№5-м, 9-м, 20-м, 25-м я ныбжьыщIэхэр.
  •  
  • Зэхыхьэм кърихьэлIащ Урысей МВД-м и Управленэу Налшык щыIэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэу, полицэм и капитанхэу Уэщхъун Жаннэрэ Хъуэст Аннэрэ, Управленэм дэлажьэ Жылагъуэ советым хэт, «Гармония» мыкоммерцэ фондым и унафэщI Тхьэщыгугъ Эллэ, «Юнармия» урысейпсо сабий-ныбжьыщIэ дзэ-хэкупсэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ штабым и унафэщI Погорелов Евгений, Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ я ветеранхэм я Налшык къалэ советым и тхьэмадэ Абдуллаев Мустэфа сымэ.
  • ХьэщIэхэр ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ, ехъулIэныгъэ яIэну, сыт щыгъуи хахуагъэ, лIыгъэ яхэлъыну, щапхъэу щытыну, я Хэкур фIыуэ ялъагъуну, яхъумэну.
  •  
  • Дыгулыбгъу  Жантинэ.