ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабий сымаджэхэм ядоIэпыкъу

2017-11-02

  • Псантхуэ узыфэ зыпкърыт сабийхэм ядэIэпыкъун папщIэ Налшык дэт Музыкэ къэрал театрым концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ «Зы лъэбакъуэкIэ япэ дивгъэщ» псапащIэ фондымрэ Кабалоев Щэмил зи унафэщI «Ярче» рекламэ IуэхущIапIэмрэ.
  •  
  • Концертыр иригъэкIуэкIащ Теппеев Ахъмэт. Абы хэтащ Кавказ Ищхъэрэм и уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ нэхъыфIхэр. Апхуэдэхэт Текуев Амур, Ракитинэ Иринэ, ЦокIыл Азэмэт, КIыщхэ Ислъамрэ Каринэрэ, ЩоджэнцIыкIу Аслъэн, Бэч Азэмэт, Хекилаевэ Денизэ, Жыгун Эдуард, Уэзрокъуэ Чэрим, «Ритмы Кавказа» сабий ансамблыр, нэгъуэщIхэри. Абы и хьэщIащ уэрэджыIакIуэ Царикати Феликс.
  • Теппеев Ахъмэт фIыщIэ яхуищIащ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэ сабийхэм япэIэбэным теухуа мурад дахэ зыщIу псапащIэ пшыхьым зыкърезыгъэхьэлIахэм, концертыр зэрекIуэкIынум теухуа хъыбарыр зэбгрезыгъэха IуэхущIапIэхэм, ар къызэгъэпэщынымкIэ закъыщIэзыгъэкъуа КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, Налшык къалэ администрацэм.
  • Концертыр зи жэрдэм «Зы лъэбакъуэкIэ япэ дивгъэщ» псапащIэ фондым и къалэн нэхъыщхьэр — Кавказ Ищхъэрэм сабий психоневрологие центр щыухуэнырщ. Ар къехъулIэмэ, щIыналъэм и сабий сымаджэхэм я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэнымкIэ ядэIэпыкъуфынущ. Пшыхьым къыпэкIуа ахъшэри а Iуэхум трагъэкIуэдэнущ.
  • Зэхыхьэм хэтахэми абы ирагъэблэгъа хьэщIэхэми пшыхь гуапэр ягу къинэну къыщIэкIынщ. Апхуэдэ псапащIэ IуэхугъуэфIхэм республикэм исхэр зэрызэкъуигъэувэм шэч хэлъкъым.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ  Заретэ.
  • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.