ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхыдэм ухэзышэж сурэтхэр

2017-09-22

  • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ илъэсищэ зыбжанэ ипэкIэ псэуа Черкасскэ лъэпкъым и цIыху гъуэзэджэхэм ятеухуа сурэт альбом гъэщIэрэщIа. Ар зэхэзыгъэувар, цIыху щэщIым я теплъэр зэфIэзыгъэувэжар, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм щIыхь зиIэ я журналист, ЩIДАА-м и академик, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ.
  •  
  • — КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Ахъуэхъу Таймураз и лъэIукIэ сурэтхэмрэ абыхэм ядэщIыгъу тхыгъэхэмрэ электрон теплъэ иIэу яхуезгъэхьащ, — жеIэ ХьэфIыцIэм. — Къэбэрдей цIыху цIэрыIуэхэм ятеухуа япэ альбомыр илъэсипщI ипэкIэ къыдэзгъэкIауэ щытащ. Иджы, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум, зыхуей хуэгъэзэжа къыдэкIыгъуэ- щIэр згъэхьэзыращ. Абы ихуа лIыхъужьхэм я сурэтхэр ар зи IэщIагъэ художникхэм си материалхэр я тегъэщIапIэу езгъэщIащ икIи ахэр хуиту къыпхуоцIыху. Альбомыр Москва къыщыдэкIащ экземпляр 30 хъууэ икIи тхылъ теплъэ иIэщ, дэтхэнэ сурэтми абы теухуа тхыгъэ дэщIыгъурэ кнопкэ щхьэхуэр тепкъуза иужькIэ макъкIэ ахэр къыпхуиIуатэу. КIэщIу жыпIэмэ, электрон тхылъыр и лIыхъужьхэм езыр «топсэлъыхьыж».
  • Мыгувэу, жэпуэгъуэ мазэм, дунейм къытехьэнущ «Синие горы Кавказа» усэхэр щызэхуэхьэса тхылъым и ещанэ къыдэкIыгъуэр, хэлэжьыхьыжауэ. Ари зэхэзыгъэувар ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. Тхылъым и япэ, етIуанэ къыдэкIыгъуэхэр ягъэщIэрэщIащ Пащты Германрэ Зэхъуэхъу Лиуанрэ я сурэтхэмкIэ. Ещанэр ягъэбжьыфIэнущ КIыщ Мухьэдин и IэдакъэщIэкIхэм. Тхылъым усакIуэ нэхъыбэм я къалэмыпэм къыщIэкIахэр ихуэнущ.
  • Биденкэ Маринэ.