ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2017-09-12

  •  Урысей Федерацэм и Президентым Iэ тридзащ УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» Законым. Абы егъэтэмэм лэжьэгъуэ махуэ иримыкъу гъэувыным, зэрылэжьэну сыхьэт бжыгъэм щIезыгъэгъуахэмрэ зыгъэпсэхугъуэ, гуфIэгъуэ махуэхэм зэрылэжьахэмрэ пэкIуэнур, апхуэдэу лэжьакIуэм зыщигъэпсэхуну зэманыр зэрыхухахыным теухуа хабзэр.
  •  
  • Щхьэтечу жыпIэмэ, лъэныкъуэхэм зэращIылIа лэжьыгъэ зэгурыIуэныгъэм арэзы зэрыщытехъуам тещIыхьауэ, IэнатIэ щагъэувкIи иужькIи лэжьакIуэм лэжьэгъуэ зэман иримыкъу (лэжьэгъуэ махуэ иримыкъу (сменэ) е тхьэмахуэ зэхуаку лэжьэгъуэ иримыкъу) хуагъэувыфынущ, лэжьэгъуэ махуэр Iыхьэ-Iыхьэу ягуэшынри абы хэту.
  • Лэжьэгъуэ зэман иримыкъур ягъэувыфынущ мардэ зимыIэ пIалъэми лъэныкъуэхэм зэращIылIа лэжьыгъэ зэгурыIуэныгъэм къыщыгъэлъэгъуа пIалъэми тещIыхьауэ.
  • Законым апхуэдэу щыубзыхуащ махуэ къэс зэрылажьэ зэманыр сыхьэти 4-м щIимыгъумэ, абы зигъэпсэхун, шхэн папщIэ лэжьыгъэр зэпигъэу мыхъунри.
  • Лэжьыгъэ лей зэрызэфIигъэкIам пщIэ зэрыщIат щIыкIэри ягъэтэмэмащ:
  • псалъэм и хьэтыркIэ, зыгъэпсэхугъуэ, мылэжьэгъуэ гуфIэгъуэ махуэхэм лэжьыгъэм тригъэкIуэдэн хуей зэманым щIригъэгъуамэ икIи абы хуэзэ улахуэр щIигъуу ираткIэрэ е нэгъуэщI зыгъэпсэхугъуэ хухахкIэрэ япшыныжамэ, ар хиубыдэркъым лэжьыгъэ лей щызэфIагъэкIа зэманри, абы хуэзэри къыщалъытэкIэ.
  • Мыбдежым лэжьакIуэ псоми пщIэр хэгъэхъуауэ щрат зыгъэпсэхугъуэ е мылэжьэгъуэ гуфIэгъуэ махуэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм хуэзэ улахуэм щыхуагъадэу.
  • ЛэжьапIэ къезытым и къалэнщ лэжьэгъуэ махуэ иримыкъу хуигъэувыну цIыхубз уэндэгъум, зи ныбжьыр илъэс 14-м нэмыса сабийм и адэ-анэм ящыщ зым, зи ныбжьыр илъэс 18-м нэмыса ныкъуэдыкъуэм кIэлъыплъу унагъуэм щыщ гуэрым я лъэIукIэ. Абы щыгъуэми лэжьэгъуэ зэман иримыкъу щыхуагъэувыр щхьэусыгъуэ пыухыкIахэр къыщыкъуэкIым и дежщ.