ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2017-09-06

 • ФокIадэм и 6, бэрэжьей
 • Болгариер щызэгухьэжа махуэщ
 • 1885 гъэм Болгарием гухьэжащ КъуэкIыпIэ Румелие щIыналъэр.
 • 1872 гъэм Берлин щызэIущIащ императорищ: Вильгельм Езанэр (Германие), Франц Иосиф Езанэр (Австро-Венгрие), Александр ЕтIуанэр (Урысей).
 • 1936 гъэм «СССР-м и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр ягъэуващ. Япэ дыдэу ар зыфIащахэм ящыщщ Немирович-Данченкэ Владимир, Станиславский Константин, Качалов Василий, Москвин Иван, Неждановэ Антонинэ, Шаляпин Фёдор сымэ. СССР-м и тхыдэм щыиужьрейуэ, 1991 гъэм, а цIэр хуагъэфэщауэ щытащ Пугачёвэ Аллэрэ Янковский Олегрэ.
 • 1939 гъэм Налшык шыгъэжапIэ къыщызэIуахащ.
 • 1940 гъэм СССР-м Къэрал кIэлъыплъыныгъэмкIэ и цIыхубэ комиссариатыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1942 гъэм ВЛКСМ-м и обкомым Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэр къыхуриджащ нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм ялъэкI псомкIи япэщIэувэну.
 • 1956 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым унафэ къищтащ Сталиным и цIэр зезыхьэ саугъэтхэр Лениным и цIэр зезыхьэ дунейпсо саугъэтхэу зэхъуэкIыным теухуауэ.
 • 1991 гъэм РСФСР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым унафэ къищтащ Ленинград къалэм и цIэр Санкт-Петербургыу зэхъуэкIыжыным теухуауэ. 1712 — 1728, 1732 — 1918 гъэхэм ар Урысейм и къалащхьэу щытащ.
 • 1991 гъэм СССР-м и Къэрал советым къищтащ Эстоние, Латвие, Литва республикэхэр щхьэхуит зэрыхъум теухуа унафэ.
 • 2001 гъэм Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэкIуащ.
 • Урысей пащтыхь, Пётр Езанэм и къуэш Иван V къызэралъхурэ илъэс 351-рэ ирокъу.
 • Дирижёр, композитор, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Светланов Евгений къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Литвам щыщ актёр цIэрыIуэ, а къэралым и цIыхубэ артист Будрайтис Юозас и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • УФ-м и Президентым экономикэ IуэхухэмкIэ и дэIэпыкъуэгъуу, къэралым финансхэмкIэ и министру, УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэу щыта Лившиц Александр къызэралъхурэ илъэс 71-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIэныгъэ IуэхухэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щэрдан Анатолий и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 26 — 29-рэ, жэщым градус 16 — 19 щыхъунущ.
 •  
 • ФокIадэм и 7, махуэку
 • Бразилием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1822 гъэм къащтащ ар Португалием къызэрыхэкIым теухуа унафэ.
 • 1688 гъэм Москва мафIэсышхуэ дыдэ къыщыхъуащ. Абы щIыпIэшхуэ иубыдат икIи члисэ 20-м щIигъурэ унэ лъапсэу миным нэблагъэрэ хисхьат.
 • 1812 гъэм Хэку зауэм щыщ зэпэщIэтыныгъэ нэхъ гуащIэ дыдэр Бородино деж щекIуэкIащ.
 • 1856 гъэм Александр ЕтIуанэр къэралым и император зэрыхъуам теухуа дауэдапщэхэр Москва щекIуэкIащ.
 • 1859 гъэм генерал Барятинский Александр зи унафэщI дзэ гупым Гуниб жылэм къыщиухъуреихьри, Шамил Iимамым зитын хуей хъуащ.
 • 1923 гъэм Венэ щекIуэкIа дунейпсо конгрессым Интерполыр — уголовнэ полицэм и дунейпсо организацэр — къыщызэрагъэпэщащ.
 • 1928 гъэм ГуащIэдэкI Бэракъ Плъыжь орденыр къащтащ.
 • 1945 гъэм Берлин щекIуэкIащ Гитлер и бий коалицэм хэта къэралхэм — СССР-м, США-м, Инджылызым, Франджым — я армэхэм я парад.
 • 1947 гъэм Москва къалэр илъэс 800 зэрырикъур ягъэлъэпIащ.
 • 2011 гъэм Ярославль пэмыжыжьэу къыщехуэхащ Як-42 кхъухьлъатэр. Абы исахэм ящыщу къелар кхъухьлъатэм и радиоинженер Сизов Александр и закъуэщ. ЦIыху 44-р, «Локомотив» хоккей командэри яхэту, хэкIуэдауэ щытащ.
 • Урысей тхакIуэ, драматург Куприн Александр къызэралъхурэ илъэси 147-рэ ирокъу.
 • Совет уэрэджыIакIуэ, Урысейм и цIыхубэ артисткэ Юрьевэ Изабеллэ къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
 • Къэрал лэжьакIуэ, Шэджэм щIыналъэ администрацэм и унафэщIу щыта Ахъуэхъу Къанщобий и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • «УрысейщIыдагъэ» къэрал компанием и президент Сечин Игорь и ныбжьыр илъэс 57-рэ ирокъу.
 • Урысей теннисисткэ, дунейпсо зэпеуэ куэдым щытекIуа, спортым щIыхь зиIэ и мастер Звонарёвэ Верэ и ныбжьыр илъэс 33-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 19 — 21-рэ, жэщым градус 14 — 15 щыхъунущ.