ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи лэжьыгъэкIи цIыхугъэкIи щапхъэ

2017-07-13

 •  Илъэс 35-рэ хъуауэ егъэджакIуэ IэнатIэм пэрытщ Абазэ (Тау) Маритэ. Бахъсэн районым хыхьэ Кыщпэк къуажэм дэт курыт школыр фIы дыдэу къиухри, зэрысабийрэ зэхъуапсэ егъэджакIуэ IэщIагъэр абы зригъэгъуэтащ икIи зы махуи хущIемыгъуэжауэ мэлажьэ.
 •  
 • 1982 гъэм абы лэжьэн щыщIидзащ Дыгулыбгъуей къуажэм дэт курыт школ №4-м. Зыхыхьа гупри гуапэу къыпежьащ Абазэм. Абы куэдрэ фIыкIэ игу къегъэкIыж лэжьыгъэм хэгъуэзэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуахэу а еджапIэм и директор, УФ-м и цIыхубэ егъэджакIуэ Къардэн Мухьэбрэ абы и къуэдзэ КIуэ-кIуэ Мухьэмэдрэ. Гу зэIухакIэ егъэджакIуэ гупыр къызыпежьа Маритэ нэхъ тегушхуауэ пэрыхьащ фIыуэ илъагъу лэжьыгъэм. Ар хущIэкъурт пэщIэдзэ классхэм щIэс цIыкIухэм щIэныгъэ куу зэрабгъэдилъхьэным, ахэр Iэдэбу, щэныфIэу, я хэкур фIыуэ ялъагъуу гъэсэным. ИкIи абы щыгъуэм зыхуигъэувыжа къалэныр къехъулIэу ноби и IэнатIэм пэрытщ.
 • Абазэм и лэжьыгъэр псыхэкIуадэ зэрымыхъуар къегъэлъагъуэ абы и гъэсэнхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ зэрыхэувам. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, КъБКъУ-м и юридическэ факультетым и кафедрэм  и унафэщI Бэгъуэт Алим, хабзэхъумэ лэжьакIуэ Къуэдзокъуэ Беслъэн, хьэрычэтыщIэхэу Къуэдзокъуэ Аслъэн, Къаныкъуэ Феликс, Къунаш Аслъэн, Бахъсэн район Советым и депутат Нэгъуей Инал, езым и IэщIагъэр къыхэзыхыжахэу Дыду ФатIимэ, Жэмбей Лянэ, Нэгъуей Ася сымэ, нэгъуэщIхэри.
 • — Си гъэсэнхэм егъэджакIуэ хъуахэр къызэрыхэкIам икъукIэ срогушхуэ, — жеIэ Маритэ. — Гуапэ къысщохъу лэжьыгъэм сызэрыпэрытымкIэ ахэр а IэщIагъэм зэрыдезгъэхьэхыфар. ЕгъэджакIуэу улэжьэныр тыншкъым. Сабийм дэ бгъэдэтлъхьэ щIэныгъэм куэдкIэ елъытащ абы и гъащIэр зэриухуэнур. ЩIэныгъэм къыдэкIуэу гъэсэныгъэ едгъэгъуэтынри ди къалэнщ. Абы къыхэкIыуи егъэджа-кIуэ IэщIагъэр жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъщ.
 • И дерсхэр сабийхэм щIэщыгъуэ ящищIын мурадкIэ, Абазэм къегъэсэбэп IэнатIэм щIэуэ къыхыхьэхэр, компьютерым къит IэмалыфIхэр. Абы папщIэ езы Марити сытым дежи хущIокъу и щIэныгъэм зэрыхигъэхъуэным. 2016 гъэм Абазэм къыхуагъэфэщащ «категорие нэхъыщхьэ зиIэ лэжьакIуэ» цIэр.
 • Абазэ Маритэ и IэнатIэм гурэ псэкIэ зэрыбгъэдэтыр гулъытэншэу къэна-къым. Абы къыхуагъэфэщащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIа-лэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Бахъсэн къалэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и департаментым, нэгъуэщI IуэхущIапIэхэм къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.
 • — Си лэжьыгъэм къыпэкIуэ фIыгъуэ псоми я щхьэу къызолъытэ сабийхэм пщIэ къызэрысхуащIыр, — жеIэ Маритэ. — IэнатIэм гукъыдэж иIэу сыпэрызыгъэтыр а цIыкIухэр гуапэу къызэрысхущытырщ.
 • Абазэм унагъуэ дахи иIэщ. И щхьэгъусэмрэ езымрэ бынитI зэдапIащ, ахэр хабзэ, нэмыс яхэлъу ягъэсащ. Ар щогуфIыкI ипхъу Аринэ езым и лъагъуэм зэрырикIуэжам.
 • Маритэ цIыху пэжщ, псэ къабзэ зиIэщ. Ар анэ гумащIэщ, шыпхъу щабэщ, щхьэгъусэ щыпкъэщ, нанэ Iущабэщ, егъэджакIуэ пажэщ. И лэжьыгъэкIи и цIыхугъэкIи хуэдэ гъуэтыгъуейщ жыхуаIэхэм ящыщщ.
 •  
 • Жамырзэ Мариянэ.