ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iэпщэ Александр ягу къагъэкIыж

2017-06-14

 •  Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ Тбилиси и «Динамо»-м хэту 1964 гъэм СССР-м и чемпионатым щытекIуа, 1965 гъэм Налшык и «Спартак»-р РСФСР-м щынэхъ лъэщ дыдэ щыхъуам хэта Iэпщэ Александр и фэеплъ дунейпсо ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. Ар къызэригъэпэщащ «Спортым и лъагапIэхэр» зэгухьэныгъэм КъБР-м СпортымкIэ министерствэр, республикэм ФутболымкIэ и федерацэр, Налшык къалэм Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и управленэр дэщIыгъуу.
 •  
 • Iэпщэ Александр и фэеплъ зэпеуэр илъэс зыбжанэ хъуауэ зэпымыууэ гъэ къэс йокIуэкI. Урысей Федерацэм и къалэ зэмылIэужьыгъуэхэм къищынэмыщIауэ, абы кърохьэлIэ ди лъахэгъу цIэрыIуэр зэфIэкI лъагэ къыщигъэлъагъуэу щыджэгуа Куржым (Грузием) къикIахэри.
 • Мыгъэрей зэхьэзэхуэр гуфIэгъуэкIэ къыщызэIуахым къахуеблэгъащ икIи псалъэ гуапэхэмкIэ къызэхуэсахэм зыхуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн, «Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и генеральнэ директор Бышэн Азрэт, Налшык и «Спартак»-м и ветеранхэу Гогибедашвили Заур, Сыжажэ Валерэ, Заруцкий Александр, КъБР-м щыIэ «Риони» куржы лъэпкъ-щэнхабзэ центрым и тхьэмадэ Лобжанидзе Анзор сымэ. Зэхыхьэр ягъэбжьыфIащ уэрэд-жыIакIуэ Текуев Амуррэ Бахъсэн къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щапхъэ зытрах и цIыхубэ ансамблым-рэ.
 • Зэхьэзэхуэм Налшык и Сабий стадионым щыщIидзащ. Мы гъэм абы хэтт 2004 гъэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр щызэхуашэса командипщI: «Волгарь» (Астрахань), «Оздоев Магомед и школ» (Нэзрэн), «Уралан» (Элиста), «Сабуртало» (Грузие), «Анжи» (Мэхъэчкъалэ), «Зенит» (Волгоград), «Юность» (Владикавказ), Налшык и «Спартак-Налшык» ПФК-м и ДЮСШ-р, «Iэпщэ Александр и цIэр зезыхьэ ДЮСШ» ГКУ-р, «Налшык и футбол школ» СДЮСШОР-р. Пхъэидзэ ящIри, ахэр гупитIу ягуэшащ.
 • НыбжьыщIэхэр хуабжьу гуащIэу зэпэщIэтащ. ИкIэм-икIэжым, наIуэ хъуащ зыхэта гупхэм щынэхъ лъэщхэр. Абы ипкъ иткIэ, финал ныкъуэм щызэхуэзащ «Сабуртало» — «Анжи», «Спартак-Налшык» — «Уралан» командэхэр.
 • Куржымрэ Дагъыстанымрэ я футболист ныбжьыщIэхэр ерыщу зэпэщIэтащ — зыри къикIуэтыну хуейтэкъым. Абы и щыхьэтщ джэгум хухаха зэманыр зэрытемыгъэкIуауэ, 1:1-уэ, зэриухар. Iуэхур пенальтим щыхуэкIуэм, куржы щIалэ цIыкIухэр нэхъ IэкIуэлъакIуэу къыщIэкIащ.
 • ЕтIуанэ финал ныкъуэр нэхъ тыншу зэфIэкIащ. «Спартак-Налшыкым» и ныбжьыщIэхэр нэрылъагъуу ефIэкIащ Къалмыкъым къикIахэм икIи 3:1-уэ абыхэм ятекIуащ.
 • ЗэIэпах кубокымрэ медалхэмрэ зыхуэфащэхэр щызэхэкIа кIэух зэIущIэхэр Налшык и «Спартак» стадионым щекIуэкIащ. Япэ увыпIэм щIэбэна хэгъэрейхэмрэ гъунэгъу къэралыгъуэм къикIахэмрэ     я зэфIэкIкIэ зэхуэфащэу къы-        щIэкIащ. Мыбыи нэхъ лъэщыр зэхэзыгъэкIар зэIущIэ нэужь пенальтихэрщ. Аргуэрыжьти, Кур-жым къикIахэр нэхъ Iэзащ икIи саугъэт нэхъыщхьэхэр яхьащ. Абыхэм къакIэлъокIуэ «Спартак-Налшыкыр».
 • Ещанэ увыпIэр лъысащ Мэхъэчкъалэ и «Анжи»-м. Ар Элиста и «Уралан»-м ефIэкIащ.
 • ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ Iэтауэ ягъэлъэпIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортым и унафэщIхэм, футболист цIэрыIуэхэм, Iэпщэ лъэпкъым и лIыкIуэхэм абыхэм я саугъэтхэр гуфIэгъуэ щытыкIэм иту Iэрагъэхьэжащ.
 •  
 • Жыласэ  Заурбэч.