ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэхъ гъунэгъу зэхуохъу

2017-05-26

  • КъБР-м и Дзэлыкъуэ, Шэрэдж районхэм 2017-2020 гъэхэм зэрызэдэлэжьэнум и программэм    Iэ традзащ. Мы Iуэхур щекIуэкIар Дзэлыкъуэкъуажэщ.
  •  
  • Нэхъапэм зэгурыIуат щIыналъитIым   я муниципальнэ зэпыщIэныгъэхэм зрагъэубгъуну. А жэрдэмыр къыхэзылъхьар Дзэлыкъуэ районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслант. КъыхэгъэщхьэхукIын хуейщ ар шэрэдж лъэныкъуэми гуапэу зэрыдиIыгъар. Зи гугъу тщIы зэгурыIуэныгъэм мы гъэм и мазаем Iэ щытрадзащ Къэщкъэтау жылагъуэм. Иджы, накъыгъэм и 20-м, ар щIагъэбы- дащ «Зыужьыныгъэм и программэкIэ». Дэфтэрым щыгъэуващ егъэджэныгъэм, щэнхабзэм, щIалэгъуалэ политикэм, узыншагъэр хъумэным, туризмэм, экономикэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм ехьэлIа Iуэху куэд. Апхуэдэу нэхъ быдэу зызэпащIэнущ районитIым я унафэщIхэми.
  • Шэрэдж районым и делегацэр щрагъэблэгъащ Дзэлыкъуэ, Бахъсэн щIыналъэхэм я гъунапкъэм. Районым и администрацэм и Iэтащхьэ Муртазов Борисрэ самоуправленэмкIэ район Советым и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Казиев Анатолийрэ зи пашэ хьэщIэхэм япэщIыкIэ ирагъэлъэгъуащ Малкэ шы завод цIэрыIуэр, Приречнэ къуажэм щыIэр. ИужькIэ Совхознэ къуажэм дэт Свято-Троицкэ цIыхубз къулъшырыфым  зыщрагъэплъыхьащ.
  • Дзэлыкъуэ районым и администрацэм    и Iэтащхьэ Джатэ Руслан и лэжьакIуэхэр и гъусэу хьэщIэхэм къащыIущIащ Дзэлыкъуэкъуажэ и утыку нэхъыщхьэм. Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьа иужькIэ, зэIущIэм  хэтхэр район администрацэм и унэм къыщыпсэлъащ. Администрацэм и Iэтащ-хьэм и къуэдзэ Дэхъушокъуэ Исмэхьил къахуеблэгъахэр щыгъуазэ ищIащ Дзэлыкъуэ районым и тхыдэм.
  • ИужькIэ псалъэ иратащ Муртазов Борис. Ар хэгъэрейхэм ехъуэхъуащ гъащIэм и сыт хуэдэ IэнатIэми ехъулIэныгъэхэр щаIэну, апхуэдэу къыхигъэщхьэхукIащ Шэрэдж районым щыщылэжьа зэманым Джатэ Руслан абы лъэужьыфI къызэрыщигъэнар.
  • Лъэныкъуэхэр фэеплъ тыгъэхэмкIэ зэхъуэжащ: хьэщIэхэм бысымхэм иратащ цым къыхэщIыкIа хьэпшып дахэ. Шэрэдж районым икIахэм къапэплъэрт нэгъуэщI тыгъэ — ахэр ягъэгуфIащ щIыпIэ педагогхэм ягъэхьэзырауэ я еджапIэ 12-ми ялъыса шахмат джэгупIэ стIол дахэхэр. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, езы шахматхэри ядэщIыгъуу. Псори сэбэпышхуэ зыпылъ мы зэIущIэм щыгуфIыкIащ.
  •  
  • ЩОКЪУИЙ  Iэминэ.