ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Теплъэ куэд зиIэ Урысей» журналист зэпеуэ зэIуха

2017-04-26

 • Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ «Татмедиа» республикэ агентствэм хъыбар ярегъащIэ «Теплъэ куэд зиIэ Урысей» урысейпсо журналист зэпеуэ зэIухам хэтыну хуейхэм тхылъхэр къазэрыIихыкIэ. Зэхьэзэхуэр хуэгъэзащ УФ-м и щIыналъэм щыпсэу лъэпкъхэм къадекIуэкI хабзэхэр цIэрыIуэ щIынымрэ хъумэнымкIэ щIэгъэкъуэн хуэхъуным.
 •  
 • Зэпеуэм хэт хъунущ  УФ-м цIыхубэ информацэхэм и IэнатIэхэм я редакцэхэу ягъэува хабзэм тету ятхахэр.
 • Зэхьэзэхуэр ирагъэкIуэкI мыпхуэдэ лIэужьыгъуэхэмкIэ:
 • — «Телесюжетхэр»;
 • — «Телепроект» (документальнэ фильм, телепрограммэхэр)»;
 • — «Радионэтынхэр (репортажхэр)»;
 • — «Печать къыдэкIыгъуэхэм традза тхыгъэхэр»;
 • — «СМИ-хэм я Интернетым иралъхьа материалхэр»;
 • — «СМИ-хэм щагъэлъагъуэ сабий-ныбжьыщIэ узэщIакIуэ проектхэр»;
 • — Гран-при.
 • Зэпеуэм хэтхэм я анкетэ-лъэIухэмрэ конкурс лэжьыгъэхэмрэ «Теплъэ куэд зиIэ Урысей» псалъэхэр тетхауэ 2017 гъэм шыщхьэуIум и 1 пщIондэ къыщыIах мы щIыпIэм: Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ «Татмедиа» республикэ агентствэ, 420066, Тэтэрстан Республикэ, Къэзан къалэ, Декабристхэм я уэрам, 2-нэ унэ, 6-нэ къат, 7-нэ пэш, СМИ-хэм я къудамэ. E-mail: mnogolikaya2017@mail.ru. Тел.: 8 (843)             570-31-12. Зэпеуэр зэрырагъэкIуэкIыну хабзэм щхьэтечу щыгъуазэ фищIынущ мы сайтым: www.tatmedia.tatarstan.ru и «Зэпеуэхэр» Iыхьэм.
 • «Теплъэ куэд зиIэ Урысей» зэпеуэм щытекIуахэм ахъшэ саугъэтхэр Къэзан къалэм 2017 гъэм и фокIадэм щратыжынущ.
 • КъБР-м Печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и къэрал комитет.