ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIэныгъэлIхэр гъэм ироплъэж

2017-04-01

  • КъБКъУ-м щекIуэкIащ ЩIэныгъэлIхэм я Советым и зэIущIэ. 2016 гъэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ абы къыщыпсэлъащ университетым и ректор Алътуд Юрий.
  •  
  • Ректорыр къытеувыIащ нэхъыщхьэу яхузэфIэкIам. Абыхэм ящыщщ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий и унафэщIу КъБКъУ-м и Попечительскэ совет къызэрызэрагъэпэщар, Санкт-Петербург щэнхабзэмкIэ и къэрал институтым дэлэжьэну зэгурыIуэныгъэ зэрыращIылIар, Ельцин Борис и цIэр зезыхьэ Президент библиотекэмрэ Къэрал Эрмитажымрэ я щIэныгъэлIхэр хэту КъБР-м къэхутэныгъэхэр зэрыщрагъэкIуэкIар. Апхуэдэу Алътудыр тепсэлъыхьащ къызэрагъэпэща кафедрэщIэхэм, IэмэпсымэкIэ къызэгъэпэщауэ медицинэ факультетым хуащIа къудамэщIэм.
  • ЕджапIэ нэхъыщхьэхэм щекIуэкI лэжьыгъэм и фIагъыр къэхутэнымкIэ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэм къызэригъэлъэгъуамкIэ, КъБКъУ-р еджапIэ нэхъыфIхэм ящыщ хъужащ. Урысейм и еджапIэ нэхъыщхьэхэр къапщтэмэ, ди университетыр 49-нэ увыпIэм щытщ. Алътудым жиIащ КъБКъУ-м и лэжьыгъэр щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэрырагъэгъуэт программэ 247-м ятещIыхьауэ зэрыщытыр, 2016 гъэм цIыху мини 2,4-рэ къызэрыщIагъэкIар, абыхэм ящыщу цIыху 542-м диплом плъыжь къызэрахьар. ЗэрытщIэщи, зыгуэрым и цIэкIэ ягъэува стипендие къэпхьыныр ехъулIэныгъэшхуэщ. Абы и лъэныкъуэкIи университетым щеджэхэм цIыхуи 125-рэ къахэжаныкIащ, ауэ, ди жагъуэ зэрыхъун-щи, УФ-м и Президентым и стипендиер къэзылэжьа къахэкIакъым.
  • Университетым щылажьэхэм я щIэныгъэм хагъэхъуэным, етIуанэ IэщIагъэ зрагъэгъуэтыным теухуауэ КъБКъУ-м диссертационнэ совету 6 щолажьэ, Алътудым зэрыжиIамкIэ. Илъэс кIуам абы лэжьыгъэ 21-рэ щыпхагъэкIащи, абыхэм ящыщ зыр университетым щезыгъаджэм и доктор лэжьыгъэщ, кандидат лэжьыгъэхэр 10 мэхъу. КъБКъУ-м иригъэкIуэкIащ щIэны-гъэлI ныбжьыщIэхэм, студентхэм, аспирантхэм грант къахьыным теухуа зэпеуэ. Абы щытекIуахэм саугъэту ахъшэ иратащ.
  • 2016 гъэм ирагъэкIуэкIа зэпеуэхэм ящыщщ «СТАРТ», «Умник на Старт» жыхуиIэхэри. Апхуэдэ Iэмал яIэ хъуащ КъБР-м ЗыужьыныгъэмкIэ и фондым и къудамэ КъБКъУ-м къызэрыщызэIуахрэ.
  • Ректорыр тепсэлъыхьащ еджапIэм социальнэ Iуэхухэр зэрыщызэфIагъэкIми.
  • КъБКъУ-м и проректор Лесев Вадим тепсэлъыхьащ 2017 — 2018 гъэхэм аспирантурэр зэрылэжьэну унэтIыныгъэхэмрэ абы ущIэхуэн папщIэ гъэзэщIэн хуеймрэ.
  • КъБКъУ-м гъэсэныгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и проректор Къумыкъу Iэуес къыхилъхьащ университетым и ректору щыта Лъостэн Владимиррэ КIэрэф Къамбулэтрэ, усакIуэшхуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ бюст хуагъэувыну.
  • Солгаловэ Наталье.