ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-03-11

 • ЛIэужь Iэдэм институтым и унафэщIщ
 • Адыгей.КIэрашэ Тембот и цIэр зезыхьэ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Адыгей (АРИГИ) институтым щIэуэ ягъэува и унафэщIыр гупым ирагъэцIыхуащ. А къулыкъур дзыхь хуащIащ федеральнэ инспектор нэхъыщхьэу Адыгейм щыIа ЛIэужь Iэдэм.
 •  
 • АРИГИ-м щIэуэ ягъэува и унафэщIыр щаригъэцIыхум, Адыгейм егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр КIэрэшэ Анзаур къызэрыхигъэщащи, ЛIэужь Iэдэм философие щIэныгъэхэм я докторщ. Ар къытеувыIащ гупым къапэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм.
 • Министрым Адыгейм и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр яри-тащ институтым и унафэщIу щыта Бырсыр Батырбий, лэжьакIуэхэу филологие щIэныгъэхэм я кандитахэу Щэуджэн Тамарэ, ЖьакIэмыкъу Заринэ, СытIым Сарэ сымэ.
 •  
 • Кавказ Ищхъэрэм бжьыпэр щиIыгъщ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэм экологие и лъэныкъуэкIэ нэхъ къабзэр мы республикэращ.
 •  
 • «Зеленый патруль» жылагъуэ организацэм зэхигъэува Урысей Федерацэм и субъектхэм экологие къабзагъымкIэ я рейтингым КъШР-р 17-нэщ икIи Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэхэм я деж абы бжьыпэр щиIыгъщ, — къет республикэм и Iэтащхьэм и пресс-IуэхущIапIэм.
 • НэхъыфIыр къыхахащ щIыуэпсыр хъумэным, промышленно-экологие, социально-экологие я лъэныкъуэкIэ къагъэлъэгъуахэм тещIыхьауэ.
 •  
 • Парламент хэхыныгъэхэр
 • Абхъаз.Республикэм и парламентым и хэхыныгъэхэр гъатхэпэм и 12-м екIуэкIынущ. Абы и мандат 35-м щIэбэнынущ кандидати 139-рэ.
 •  
 • Иджы хэхыныгъэхэр щрагъэкIуэкIыр Абхъазым и щIыналъэм и закъуэщ. ТекIуауэ къалъытэнущ процент 50-м зы щIигъуу Iэ зыхуаIэта кандидатыр. Зэхьэрхуэрэгъухэм ящыщу IэIэтым зэхуэдитIым щIигъу къыщызыхьа къахэмыкIмэ, тхьэмахуэ зэхуакуитIым къриубыдэу ЦИК-м етIуанэу щекIуэкIынур игъэувынущ. Ар япэр щыщыIа махуэм щыщIэдзауэ мазитIым къриубыдэу къызэрагъэпэщын хуейщ.
 •  
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.