ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗиIэпкълъэпкъым сэкъат иIэхэм зыщIагъакъуэ

2017-02-09

  • Мазаем и 6-м «Синдика» хьэщIэщым и конференц-пэшым «Бифрендингым и школ» проектым хэтахэмрэ Iуэхур гъэзэщIэнымкIэ сэбэп къахуэхъуахэмрэ щагъэлъэпIащ.
  •  
  • Илъэсым къриубыдэу «Бифрендингым и школым» хэтахэм зи Iэпкълъэпкъым сэкъат иIэхэр гъащIэм хэзэгъэнымкIэ щыIэ лъэпощхьэпохэм жылагъуэм гулъытэ хуегъэщIыным теухуа псапащIэ Iуэху зыбжанэ къызэрагъэпэщащ.
  • Проектым и унафэщI Накуэ Алинэ зэIущIэр къыщызэIуихым, абы къежьапIэ хуэхъуамрэ я школым зэрызиужьамрэ и гугъу ищIащ, и псалъэхэри сурэтрэ нэтынкIэ щIигъэбыдэжащ.
  • ПсапащIэ Iуэхум хэтахэр щIыхь тхылърэ фэеплъ саугъэтхэмкIэ ягъэпэжащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Бифрендингым и школыр» зи Iэпкълъэпкъым дерт иIэ цIыхухэр гъащIэм хэгъэгъуэзэным, апхуэдэхэм жылагъуэм хуаIэ шыIэныгъэмрэ гущIэгъумрэ нэхъ ин щIыным хуэгъэпсащ.
  • Мы зэманым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу а Iуэхум цIыху 200-м нэблагъэ хэтщ (абыхэм ящыщу 50-м я Iэпкълъэпкъым дерт иIэщ). Ставрополь крайм щыщу проектым цIыхуи 170-рэ къызэщIиубыдащи, 80-р бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ хуэныкъуэ цIыхущ.
  • Инэрокъуэ  Данэ.