ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыщыпхъумэныр нэхъ тыншщ

2016-11-19

  • ЦIыхубэр мы зэманым зытегузэвыхь Iуэхугъуэ нэхъ шынагъуэхэм афияныр зэращыщыр къалъытэу, КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетымрэ зэгъусэу иджыблагъэ зэIущIэ къызэрагъэпэщащ. Абы егъэджакIуэхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ щытепсэлъыхьащ щIыналъэм наркотик щрамыгъэщэн, абы щIалэгъуалэр щахъумэн щхьэкIэ республикэм щызэфIагъэкI Iуэхухэм.
  •  
  • ЗэIущIэр къызэIуихащ КъБКъАУ-м и ректорым щIалэгъуалэ политикэмкIэ и къуэдзэ Щыхьмырзэ Мухьэмэд.
  • — Ди нобэри пщэдейри зыхуэдэнур зэлъытар щIалэгъуалэрщ, абы къыхэкIыу мы Iуэхум гулъытэ хэха хуэдмыщIу хъунукъым. ЦIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъункIэ хъунухэм ятеухуа дерс щхьэхуэхэм щIалэгъуалэр идогъэдаIуэ, ауэ мы Iуэхум зэгъусэу делэжьмэщ, къытпэщыт къалэнхэм дащыпэлъэщынур, — жиIащ Щыхьмырзэм.
  • ЗэIущIэм щыжаIащ наркотик зэзыхьэлIэхэм я нэхъыбэм а узыфэр зэрапкърытыр зэрабзыщIыр, дохутырхэм я деж кIуэр зэрымащIэ дыдэр. IэщIагъэлIхэм къыхагъэщ: Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъыбэу къыщытрахыр щIэпымрэ «насвай» жыхуаIэмрэщ. КъБР-м щыIэ МВД-м наркотикхэр зэрызэрагъакIуэм кIэлъыплъ и управленэм и IэщIагъэлI нэхъыжь Давыдовэ Иринэ зэрыжиIамкIэ, «насвай»-м халъхьэ пкъыгъуэхэр узыншагъэр зэтезыкъутэщ. Ар наркологхэр фIыуэ зыщыгъуазэщ.
  • КъБР-м щыIэ МВД-м Балигъ ныбжьым нэмысахэм я IуэхухэмкIэ и IэнатIэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Iэрэмысэ Аслъэн тепсэлъыхьащ афияным щIалэгъуалэр щахъумэн папщIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и курыт еджапIэхэм, интернатхэм, узыншагъэр щрагъэфIэкIуэж IуэхущIапIэхэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм.
  • — 2016 гъэм и мазибгъум къриубыдэу, учётым ягъэуващ хабзэм ебэкъуа ныбжьыщIи 193-рэ. Къэбгъэлъагъуэмэ, щэкIуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу, фадэ ефауэ щIэпхъаджагъэ 575-рэ ялэжьащ, балигъ ныбжьым нэмысахэр хэту — 5. Наркотик е акъылыр зыгъэутхъуэ нэгъуэщI гуэр зрахьэлIауэ щIэпхъаджагъэ зылэжьа ятхакъым, — жиIащ Iэрэмысэм.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и Педагогикэ институтым и унафэщIым и къуэдзэ Багъ Риммэ щIалэгъуалэр щигъэгъуэзащ абыхэм акъылыр зыгъэутхъуэ зрамыгъэхьэлIэным теухуауэ психологие щIэныгъэм хузэфIэкIым. ЗэIущIэм хэтахэм къыхагъэщащ ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ  мы Iуэхум зэкъуигъэувэн зэрыхуейр.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.