ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм и Iэтащхьэр щIыналъэм и боксёрхэм ирагъэблагъэ

2016-10-18

  • Налшык къалэм СпортымкIэ и уардэунэм екIуа-лIэ спортсмен ныбжьыщIэхэм нэхъапэм боксым дихьэхыу щыта КIуэкIуэ Юрий ирагъэблэгъащ зэгъусэу загъэсэну.
  •  
  • Республикэм и Iэтащхьэм игу къигъэкIыжащ  куэдым хуэзыгъэуша, спортым  и  щэхухэм хэзыгъэгъуэза, боксым дезыгъэхьэха и тренерхэу Никаев Муратрэ Джабоев Сергорэ. «Спортым  цIыхум  и   хьэлыр епсыхь,   шыIэныгъэ хелъхьэ, и къалэныр зэрызригъэхъулIэным хущIегъэкъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и ныбжьыщIэ миным щIигъу физкультурэм зэрыдихьэхыр фIыщ. Абыхэм дадэIэпыкъуным ди зэфIэкIыр зэретхьэлIэнум дыхущIэкъунущ. ЕхъулIэныгъэ фиIэну си гуапэщ, — жиIащ КIуэкIуэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм спортсмен щIалэхэм чэнджэщ яритащ къыхаха спорт унэтIыныгъэм я къарури акъылри къыщызэдагъэсэбэпыну.
  • БЖЬЫХЬЭЛI  Розэ.