ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Нэпс здэщымыIэ дуней»

2016-10-12

 • «ВТБ» банкым иригъэкIуэкI псапащIэ Iуэхум хэту Налшык къалэм дэт Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым тыгъэ хуащIащ сом мелуанрэ ныкъуэрэ зи уасэ УЗИ-диагностикэ Iэмэпсымэр.
 •  
 • Республикэ клиникэ сымаджэщым илъэс къэс я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ ди щIыналъэм и сабий мин 15-м нэблагъэм. IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ и реанимацэ къудамэхэр мэлажьэ. 2003 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и стационар псоми Iуэхутхьэбзэхэр яхуэзыщIэ педиатр, неонатальнэ IэнатIэхэм я реанимацэ-консультацэ гупхэр щы- Iэщ.
 • IуэхущIапIэр зи IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкI, щIэныгъэ лъагэ зиIэ кадрхэмкIэ ирикъуу къызэгъэпэщами, зэблэкIыгъуитIу е щыуэ лэжьэну къызыхуихуэ нейрохирургхэм яIэ УЗИ-диагностикэ аппаратитIыр къаймэщIэкIырт, сыту жыпIэмэ, зы махуэм хуэзэу сабий 20 — 25-м я узыншагъэр къапщытэн хуей хъурт. Къэбгъэлъагъуэмэ, а аппаратитIым щыщу иджырей мардэм тету лажьэр 2011 гъэм къаIэрыхьарщ.
 • Сабий сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Гущал Людмилэрэ нейрохирург Молэ Iэниуаррэ къызэрыджаIамкIэ, тыгъэ къыхуащIа Iэмэпсымэм Iэмал къаритынущ иджырей Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр я лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпыну, лъагапIэхэм, лъакъуэрыгъажэхэм къехуэхыу е автомашинэ зэжьэхэуэм хэхуэу фэбжь зыгъуэтауэ къыхуашэ сабийхэр операцэ ящIын и пэ къихуэу я узыншагъэр зыхуэдэр тэмэму къахутэну, абыхэм я нэIэ трагъэтыну, ягъэхъужыну.
 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Битокъу Владимир «ВТБ» банкым илэжь псапэ Iуэхухэм, спонсор дэIэпыкъуныгъэхэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр къыхигъэщащ икIи фIыщIэ ищIащ. Апхуэдэу сабий сымаджэщым и лэжьакIуэхэмрэ зи бынхэм я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэну адэ-анэхэмрэ гулъытэрэ тыгъэрэ къызэрыхуащIамкIэ ехъуэхъуащ.
 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Асанов Алим «ВТБ» банкым сымаджэщым къыхуищэхуа УЗИ-аппаратыр республикэм и сабий мин бжыгъэхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэнымкIэ зэрыщхьэпэр, IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэр абы зэрыщыгуфIыкIар жиIащ.
 • «ВТБ» банкым и вице-президент Орлов Евгений къызэрыхигъэщамкIэ, илъэсипщIым щIигъуауэ ягъэзащIэ «Нэпс здэщымыIэ дуней» программэм и псапащIэ Iуэхум хыхьэу сабий сымаджэщхэр зыхуэныкъуэ медицинэ Iэмэпсымэхэмрэ хущхъуэхэмрэ къащэху.
 • — «ВТБ» банкыр социальнэ проект куэдым хэтщ. Ауэ сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэкIуэным теухуа мы Iуэхур псом нэхърэ нэхъ гуапэщ. Нэхъыщхьэр цIыкIухэм я нэгум гуфIэгъуэ кърихыу плъагъунырщ. IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэмрэ сымаджэхэмрэ Iэмэпсымэр сэбэп яхуэхъуну дыщогугъ, — жиIащ Орлов Евгений. — Программэр зэрылажьэ зэманым къриубыдэу дэIэпыкъуэгъу дахуэхъуащ медицинэ IуэхущIапIи 100-м щIигъум. Нэгъаби хуэдэу, мы гъэми «Нэпс здэщымыIэ дуней» Iуэхур Урысейм и щIыналъэ 20-м щыдогъэзащIэ. Абы хэту дыдэIэпыкъуащ къэралым и щIыналъэ 50-м щылажьэ, сабийхэм я узыншагъэр щрагъэфIакIуэ медицинэ IуэхущIапIэхэм. ПсапащIэ Iуэхухэр щедгъэкIуэкIащ Сочэ, Ульяновск, Кострома, Белгород, Дон Iус Ростов, Тулэ, Новокузнецк, Барнаул, Тюмень, Владивосток, Новосибирск, Чита, Сахалин, Хабаровск къалэхэм. Апхуэдэу IэмэпсымэщIэхэр яхуэтшэну ди мурадщ Челябинск, Пермь, Тверь къалэ сымаджэщхэм. Псапэ Iуэхухэм щыпытщэнущ Москва къалэм и сабий сымаджэщхэми.
 • «ВТБ» банкым Налшык къалэм щиIэ и къудамэм и унафэщI Бещтокъуэ Жыраслъэн къыхигъэщащ «Нэпс здэщымыIэ дуней» псапащIэ Iуэхум хыхьэу нэхъапэкIи мы сабий сымаджэщым зыхуэныкъуэ Iэмэпсымэ къызэрыIэрыхьар, иджыри я гуапэу УЗИ-аппаратыр клиникэм тыгъэ зэрыхуащIар.
 • Гущал Людмилэрэ сымаджэщым и лэжьакIуэхэмрэ «ВТБ» банкым и унафэщIым фIыщIэ хуащIащ, иджырей медицинэ техникэр тыгъэ къызэрыхуащIам папщIэ. Апхуэдэу псапэ Iуэхум хэтахэм я гуапэу ехъуэхъуащ узыншагъэрэ ехъулIэныгъэрэ яIэну. Гущалым къыхигъэщащ нэхъапэкIэ къыхуащэхуа Iэмэпсымэри сабийхэм я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэн и лъэныкъуэкIэ къазэрыхуэщхьэпэр.
 • Хабзэ зэрыхъуауэ, банкым сабийхэм махуэшхуэ къахузэригъэпэщащ, «Нэпс здэщымыIэ дуней» программэм куэд щIауэ и ныбжьэгъухэр — «Спокойной ночи, малыши!» теленэтыным и лIыхъужьхэр, композитор Щукин Владимир сымэ — хэту. Сабийхэм я пащхьэм зыкъыщагъэлъэгъуащ Хрюшэрэ Степашкэрэ. Зэхыхьэ гуапэр щиухым цIыкIухэм фIыуэ ялъагъу лIыхъужьхэм саугъэтхэр къратащ.
 •  
 • ТЕКIУЖЬ Заретэ.
 • Сурэтхэр  Холлаевэ Любэ  трихащ.