ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Чэнджэщхэр

2016-09-03

 • Хьэцыбанэр къыщащыпыр
 • Шэрджэсхэм хьэгулы­вэр бегъымбар шхыну ябжу щытащ, абы хущхъуэ­гъуэ куэд зэрыхэлъым щхьэкIэ. Хьэм къыхэ­щIыкIа шхыныгъуэхэр ира­гъэшхыу щытащ зи ­къупщхьэ къутахэм — къапщтэмэ, зи дзажэ ­къутам хьэ мырамысэ ирагъэшхырт, ар захуэу кIы­жын щхьэкIэ. Абы хэлъщ къупщхьэр зыгъэкIыж веществохэр, къапщтэмэ, фосфор, кальций, нэ­гъуэщIхэр.
 •  
 • *   *   *
 •  
 • ЦIыхум и тхьэкIумэр щыузым и деж къэрмэ­фибл дагъэ ирагъаткIуэри мэхъуж.
 •  
 • *   *   *
 •  
 • Лыр нарзаныпскIэ бгъа-вэмэ, нэхъ щIэхыу мавэ икIи лэпс IэфI къыщIовыкI.
 •  
 • *   *   *
 •  
 • Мыгъэлыгъуауэ хуэрэ­джэ купкъ, щIыдэ, пщIий куэд пшхымэ, щхьэр егъэуз.
 •  
 • *   *   *
 •  
 • Хьэлыуэр щаубэкIэ я Iэр куэдрэ псыф ящIмэ, хьэлыуащхьэр тоуцIы­ныкI.
 •  
 • *   *   *
 •  
 • Мэжаджэр щагъажьэ­кIэ къэмычэн щхьэкIэ и щIыIум шху щахуэ.
 •  
 • *   *   *
 •  
 • Хьэцыбанэр къыщащыпыр жэп теха иужь­кIэщ.
 •  
 • Къубатий Борис.