ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шхыныгъуэхэр

2016-09-03

 • КIэртIоф  хьэнтхъупс
 •  
 • Шыуаным тхъу иралъхьэри, мафIэ щабэм тету, ягъэткIу. Абы зэпэплIимэурэ упщIэта бжьыныщхьэ халъ­хьэри, зэIащIэурэ, ягъэлыбжьэ, шыбжий сыр хьэжа хакIутэ, зэIащIэурэ, тхъуэплъ дахэ хъуху ягъэлыбжьэ. Псывэ къагъэхьэзырам щыщ бэлагъкIэ зэIащIэурэ абы щIакIэ, зэIащIэурэ, мафIэ щабэм тету дакъикъитI-щыкIэ къагъэкъуалъэ. Абы халъхьэ IупщIэурэ упщIэта кIэртIоф. Псывэ къэнар щIакIэжри шыгъу ха­дзэ, зэIащIэ. Шыуаныщхьэр трапIэри, хьэзыр ­хъуху мафIэ щабэкIэ ягъавэ. Хьэзыр хъуа хьэнтхъупсыр пэшхьэкум къытрахри джэдгын, бурш хаудэ, шы­уаныщхьэр трапIэжри дакъикъитхукIэ щагъэт. Пщтыру фалъэкIэ Iэнэм трагъэувэ. ЩIакхъуэ е лэкъум дашх. Шати хэзыкIэ щыIэщ.
 •  
 • Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэ):
 •  
 • Тхъууэ — г 40,
 • Бжьыныщхьэ укъэбзауэ — г 35-рэ,
 • Псывэу — г 900,
 • КIэртIоф укъэбзауэ — г 200,
 • Шыгъуу, шыбжийуэ, джэдгыну — узыхуейм хуэдиз.
 •  
 • Прунж  кхъуейжьапхъэ
 •  
 • Прунжыр зэхащыпыкI, фIыуэ ялъэсри, гъур ­хъуху ягъэгъущ. Прунж къабзэр яхьэжри, кхъузанэкIэ яухуэнщIыж. Шыуаным псы щIыIэ тIэкIу иракIэ, абы джэдыкIэ кугъуэ уда зыхэлъ шатэ хакIэри, дакъикъи 5 — 6-кIэ къагъэкъуалъэ. ИтIанэ а шатэ къэкъуалъэм, къыркуэ мыхъун щхьэкIэ зэIащIэурэ, прунж хьэжыгъэр хакIутэ. Шыуаныщхьэр ныкъуэтепIэу, зэзэмызи зэIащIэурэ, дакъикъэ 15 хуэдизкIэ къагъавэ, тхъу къыщIи­дзыху. Абы кхъуей цIынэ хагъэщащэ, зэIащIэурэ шыгъушыпс хакIэри, шыуаныщхьэр техауэ дакъикъи 4 — 5 хуэдизкIэ, хьэзыр хъуху, ягъажьэ. Кхъуейжьапхъэ жьар пщтыру тепщэчкIэ Iэнэм трагъэувэ. ПIастэ щIыIэ, чыржын, хьэлIамэ, щIакхъуэ дашх. Шэ хуабэ трафыхьыж.
 •  
 • Халъхьэхэр (зы цIыху Iыхьэ):
 •  
 • Псы щIыIэу — г 50,
 • Шатэу — г 260-рэ,
 • ДжэдыкIэ кугъуэу — зы ныкъуэ,
 • Прунж хьэжыгъэу — г 15,
 • Кхъуей цIынэу — г 15,
 • Шыгъуу — узыхуейм хуэдиз.
 •  
 • «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъым къитхыжащ.