ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Унагъуэ 70-м трагуэшэн ерыскъыхэкI

2016-07-09

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым Iуэхугъуэ куэд щызэфIагъэкI и щIалэгъуалэ центрым лэжьыгъэ щхьэрэ щокIуэкI хуэмыщIауэ псэу, гугъуехь пэщIэхуа уна­гъуэ­хэм ядэIэпыкъуным теухуауэ.

  • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм къадиIыгъыу центрым псапэ хуэщIэу зэхуихьэсащ унагъуэ 70-м трагуэшэн ерыскъыхэкI.
  • Мэкъуауэгъуэм и 6-м къыщыщIэдзауэ мазэм щIигъукIэ ирагъэкIуэкIа мы Iуэхум къыпэкIуа псор унагъуэхэм Iэрагъэхьэжащ.
  • ШЭРЭДЖ Дисэ.