ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий илъэс ныкъуэм кърикIуахэм ятеухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

2016-06-30

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ 2016 гъэм и япэ мазихым Къэбэрдей-Балъкъэрым иIа социально-экономикэ зыужьыны-гъэм теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэ, ведомствэ щхьэхуэхэм, Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм я унафэщIхэр.
  •  
  • Къызэхуэсахэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм республикэм и премьер-министрым зэрыжиIамкIэ, экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмрэ я лэжьэкIэр зэрыщыгугъауэ тэмэму екIуэкIащ. Инвестицэхэр нэхъыбэ хъуащ (проценти 116-рэ), мэкъумэш хозяйствэм и продукцэр сом меларди 10-м щIигъуащ (2015 гъэм и апхуэдэ лъэхъэнэм елъытауэ проценти 102,4-рэ), «ухуэныгъэ» Iуэхум пыщIа лэжьыгъэу ирагъэкIуэкIар проценти 103-рэ, республикэ бюджетым налогыу, налогым имыубыд ахъшэу къыIэрыхьэр проценти 122,8-рэ хъуащ.
  • Республикэм и Iэтащхьэм къигъэуващ апхуэдэ лэжьыгъэр дяпэкIи къамыгъэтIэсхъэну, властым и федеральнэ органхэм зэрадэлажьэр нэхъри ирагъэфIэкIуэну, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къэрал программэ хэхахэм нэхъ зыубгъуауэ хэтынымкIэ Iэмал  псори  къагъэсэбэпыну.
  • Мыхьэнэ хэха иIэщ, къыхигъэщхьэхукIащ щIыналъэм и унафэщIым, социальнэ мыхьэнэ зиIэ ухуэныгъэ щхьэхуэхэр дызэрыт илъэсым къриубыдэу хьэзыр щIыным. Абы и лъэныкъуэкIэ КIуэкIуэ Юрий ткIийуэ жиIащ лэжьыгъэ- хэр егъэкIуэкIынымкIэ къащтауэ щыта  графикхэр текI имыIэу гъэзэщIэн зэрыхуейр.
  • Хэхауэ зыкIэлъыплъхэм ящыщщ псэупIэ кхъахэхэм щIэс цIыхухэр фэтэрыщIэ-хэм зэрагъэIэпхъуэр, сабий зеиншэхэр псэупIэкIэ къызэрызэрагъэпэщыр, унэхэм псы зэрекIуалIэ бжьамийхэр, лифтхэр къызэрагъэщIэрэщIэжыр, фэтэр куэд хъу унэхэр зэрызэрагъэпэщыжымрэ Къэбэрдей- Балъкъэрым и къалащхьэр зэIузэпэщ зэращIымрэ. Правительствэм хэтхэм  хуагъэуващ апхуэдэ лэжьыгъэхэр егъэкIуэкIынымкIэ щыIэ щапхъэ нэхъыфIхэр зыубгъуауэ къагъэсэбэпыну.
  • Псалъэмакъ хэха екIуэкIащ энергоресурсхэм я уасэхэмкIэ зэтрихьа щIыхуэр зэтегъэкIыжыным теухуауэ. Нэхъ япэкIэ республикэм и Iэтащхьэм къигъэувауэ щыта пщэрылъхэм япкъ иткIэ газхэр зрикIуэ бжьамийхэм я щытыкIэр щIапщытыкIащ.
  • КIуэкIуэ   Юрий къыхигъэщхьэхукIащ щIыхуэ-хэр зэтремыгъэхьэнымкIэ, къагъэсэбэпа энергием и уасэр и зэманым тынымкIэ, псом хуэмыдэу республикэмрэ щIыналъэхэмрэ я бюджетхэм къыхэкI ахъшэм ирилажьэ организацэхэм энергием и уасэр зэратыр егъэфIэкIуэнымкIэ иджыри куэд зэфIэгъэкIын зэрыхуейр.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.